Seminarium doktoranckie z socjologii partycypacji społecznej (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wioletta Szymczak prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie doktorantów z zasadami, wymogami merytorycznymi i metodologicznymi, metodyką pracy – związanymi z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, jako samodzielnego opracowania naukowego służącego rozwiązaniu oryginalnego problemu badawczego
C2 – przygotowanie i realizacja samodzielnych projektów naukowych (dysertacji doktorskiej), z uwzględnieniem analizy i dyskusji każdego z etapów: wyboru obszaru badań, sformułowania problemu badawczego, kwerendy literatury, stawiania hipotez, wyboru i stosowania metod badawczych, zbierania danych, krytycznej analizy i dyskusji wyników, prezentacji wniosków
Wymagania wstępne
W1 - magisterium z socjologii lub pokrewnych nauk społecznych
W2 - zainteresowanie tematyką seminarium i gotowość pracy naukowej w tym obszarze badawczym
W3 – gotowość do systematycznej pracy, współdziałania i wymiany naukowej z pozostałymi uczestnikami seminarium oraz zaangażowania w dyskusje podczas kolejnych spotkań
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 – doktorant zna metodykę pisania pracy naukowej na poziomie pogłębionym, K_W03
W2 – dysponuje wiedzą z zakresu tematyki seminarium doktoranckiego oraz wybranego przez siebie obszaru badawczego, K_W03
W3 – zna perspektywy poznawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych K_W04
W4 – zna zasady etyki badań naukowych, K_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U1 – doktorant potrafi sprawnie i trafnie wyszukiwać, identyfikować, analizować, oceniać i przetwarzać informacje związane z problematyką partycypacji społecznej, K_U03
U2 – doktorant w sposób adekwatny i sprawny wykorzystuje teorie z zakresu socjologii partycypacji społecznej i pokrewnych dyscyplin socjologicznych, w celu analizy prac innych naukowców oraz alternatywnych idei i poglądów, K_U01
U3 – doktorant potrafi formułować wypowiedzi ustne i pisemne w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 – doktorant potrafi stale rozwijać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności, rozumiejąc znaczenie ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, K_K05
K2 – doktorant podejmuje odpowiedzialność za realizowany projekt badawczy i podejmowane w jego ramach decyzje, w tym te o charakterze etycznym, K_K08
K3 – doktorant rozumie znaczenie socjologii i nauk pokrewnych dla rozwój jednostki i kształtowania więzi w środowiskach społecznych, K_K03
Metody dydaktyczne
Systematyczna prezentacja i omówienie bieżących dokonań doktorantów. Analiza i dyskusja kolejnych etapów pracy naukowej. Praca w grupach. Konsultacje indywidualne.
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja obszarów tematycznych w ramach seminarium pt. Socjologia partycypacji społecznej oraz wymagań stawianych rozprawom doktorskim
2. Harmonogram prac związanych z przygotowaniem dysertacji doktorskiej oraz otwarciem przewodu doktorskiego
3. Semestralny harmonogram prezentacji poszczególnych uczestników seminarium
4. Analiza i dyskusja wystąpień uczestników seminarium i prezentowanych przez nich dokonań w ramach kolejnych etapów pracy nad doktoratem
5. Krytyczna analiza tekstów dysertacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie seminarium doktoranckiego

Brak zaliczenia seminarium
Literatura podstawowa i uzupełniająca
G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.
R. Kolman, Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz 2000.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem