Emocje i motywacje (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Torój
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychologii emocji i motywacji
C2: Nabycie umiejętności adekwatnego stosowania teorii z zakresu psychologii emocji i motywacji w dyskusjach teoretycznych, jak i praktyce psychologicznej
C3: Głębsze rozumienie specyfiki ludzkich zachowań dzięki analizie doświadczanych przez nich stanów emocjonalno-motywacyjnych
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:

- Ma wiedzę na temat procesów emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie (K_W08);
- Zna psychologiczne koncepcje (szczególnie te z zakresu psychologii emocji i motywacji) oraz czynniki emocjonalno-motywacyjne wspierające jakość życia oraz rolę aktywności własnej w utrzymaniu dobrostanu psychicznego (w tym jakość życia) (K_W10);
- Ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw ze szczególnym uwzględnieniem czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na te zachowania i relacje; (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (emocjonalno-motywacyjne i społeczne) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi K_U01;
- Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne K_U03;
- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej K_U04;
- Potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka ze szczególnym uwzględnieniem czynników emocjonalno-motywacyjnych oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne K_U07;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

- Ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka, szczególnie emocji i motywacji, dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia K_K04;
- Wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii emocji i motywacji K_K07;
- Potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych osób K_K08.
Metody dydaktyczne
mini-wykład, prezentacje, dyskusje grupowe
Treści programowe przedmiotu
1. Czym są emocje? (znaczenie emocji w codziennym funkcjonowaniu człowieka, umiejętność rozróżniania poszczególnych stanów afektywnych a praktyka psychologiczna, świadomość własnych stanów emocjonalnych a efektywność działania).
2. Biologiczne podstawy emocji (pogłębienie wiedzy z wykładu dotyczącej znaczenia aktywności poszczególnych układów i struktur mózgowych w doświadczaniu emocji oraz wzorców fizjologicznych wybranych emocji).
3. Jak powstają emocje? (różne źródła wzbudzania emocji i ich znaczenie dla pracy psychologa, różnice między emocjami podstawowymi i wtórnymi, pogłębianie samoświadomości w zakresie rozumienia własnych stanów afektywnych i ich źródeł).
4. Znaczenie teorii emocji dla interpretacji zachowań ludzi.
5. Ekspresja i pomiar emocji a różnice kulturowe (znaczenie badań Ekmana w rozpoznawaniu ekspresji poszczególnych emocji, różnice kulturowe w okazywaniu wybranych stanów emocjonalnych, przykładowe eksperymenty z użyciem wybranych sposobów pomiaru).
6. Regulacja emocji i ich skutki dla funkcjonowania człowieka.
7. Czym jest motywacja? (znaczenie motywacji dla codziennego funkcjonowania człowieka, znaczenie rozumienia podstawowych koncepcji motywacji i jej źródeł dla praktyki psychologicznej).
8. Jak powstaje motywacja? - Mechanizmy motywacyjne (motywacja a podejmowanie wyzwań i utrzymywanie działań przez człowieka, wpływ afektywnych i poznawczych mechanizmów motywacyjnych, motywacja osiągnięć).
9. Zachowania celowe a efektywność działania człowieka (znaczenie różnych perspektyw czasowych dla funkcjonowania człowieka i podejmowania decyzji, warunki wspierające i blokujące działania celowe człowieka, wspieranie ludzi w osiąganiu celów życiowych).
10. Wpływ psychologii pozytywnej na postrzeganie człowieka i jego motywacji (sposoby wspierania jakości życia człowieka, praktyczne zastosowanie psychologii pozytywnej, znaczenie przekonań i postaw psychologów we wspieraniu dobrostanu człowieka).
11. Motywacja a relacje społeczne (wybrane mechanizmy społeczne i ich praktyczne znaczenie dla motywacji człowieka, rozumienie procesów grupowych i ich znaczenia dla zachowań społecznych ludzi).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
• Obecność na zajęciach (aktywność w dyskusji dodatkowo może podnieść ocenę o pół stopnia) – dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.
• 2 kolokwia zaliczone na ocenę pozytywną (testy wiedzy). Każdy test to 40% finalnej oceny
• Prezentacja w zespole wybranego eksperymentu dotyczącego emocji lub motywacji. 20% oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
Łosiak, W. (2007). Psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
Maruszewski, T. (red.). (2000). Emocje i motywacje. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2. (s. 319-510). Gdańsk: GWP.
Maruszewski, T., Doliński, D., Łukaszewski, W., Marszał-Wiśniewska, M. (2008). W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1. (s. 511-649). Gdańsk: GWP

Przydatna literatura:
Błachnio, A., Przepiórka, A. (red.). (2010). Closer to emotions. Lublin: Wyd. KUL.
Davidson, R., Ekman, P. (1998). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP
Ekman, P. (2003). Emocje ujawnione. Gliwice: HELION.
Ekman, P. (2005). Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i małżeństwie. Warszawa: PWN.
Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina
Levis, M., Haviland - Jones J., M. (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.
Oatley, K., Jenkins, J.M. (2005). Zrozumieć emocje. Wyd. Naukowe PWN.
Pink, D. H. (2011). Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Studio Emka.
Szarota, P. (2007). Psychologia uśmiechu. (rozdz. 1-4). Gdańsk: GWP.
Śmieja, M., Orzechowski, J. (red.). (2008). Inteligencja emocjonalna. Warszawa: PWN.
Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.
Zaleski, Z. (1998). Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Warszawa: PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę