Emocje i motywacje (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Torój
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychologii emocji i motywacji
C2: Nabycie umiejętności adekwatnego stosowania teorii z zakresu psychologii emocji i motywacji w dyskusjach teoretycznych, jak i praktyce psychologicznej
C3: Głębsze rozumienie specyfiki ludzkich zachowań dzięki analizie doświadczanych przez nich stanów emocjonalno-motywacyjnych
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- Student ma wiedzę na temat procesów emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie (K_W08);
- Student zna psychologiczne koncepcje (szczególnie te z zakresu psychologii emocji i motywacji) oraz czynniki emocjonalno-motywacyjne wspierające jakość życia oraz rolę aktywności własnej w utrzymaniu dobrostanu psychicznego (w tym jakość życia) (K_W10);
- Student ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw ze szczególnym uwzględnieniem czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na te zachowania i relacje; (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI
- Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (emocjonalno-motywacyjne i społeczne) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi K_U01;
- Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne K_U03;
- Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej K_U04;
- Student potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka ze szczególnym uwzględnieniem czynników emocjonalno-motywacyjnych oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne K_U07;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- Student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka, szczególnie emocji i motywacji, dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia K_K04;
- Student wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii emocji i motywacji K_K07.
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusje grupowe.
Treści programowe przedmiotu
1. Czym są emocje? (podstawowe definicje i funkcje emocji).
2. Biologiczne podstawy emocji (emocje a układ nerwowy, znaczenie układu autonomicznego w doświadczaniu emocji, wzorce fizjologiczne emocji, rola układu limbicznego, procesy biochemiczne).
3. Jak powstają emocje? (mechanizmy wzbudzania emocji, aspekt psychologiczny i biologiczny, emocje podstawowe i wtórne).
4. Podstawowe teorie emocji.
5. Ekspresja i pomiar emocji a różnice kulturowe (badania Ekmana na temat ekspresji emocji, pomiar reakcji skórno-galwanicznej, różnice kulturowe).
6. Regulacja emocji (znaczenie mechanizmów poznawczych dla powstawania i radzenia sobie z emocjami, eksperymenty Lazarusa i Zajonca).
7. Czym jest motywacja? (definicje, podstawowe teorie motywacji).
8. Jak powstaje motywacja? - Mechanizmy motywacyjne.
9. Zachowania celowe (znaczenie celów życiowych, perspektywa czasowa, badania nad zachowaniami celowymi).
10. Wpływ psychologii pozytywnej na postrzeganie człowieka i jego motywacji (zagadnienia związane z dobrostanem i czynnikami wspierającymi jakość życia człowieka).
11. Motywacja a relacje społeczne (wybrane mechanizmy motywacyjne występujące w relacjach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów grupowych).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny - test wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
Łosiak, W. (2007). Psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
LeDoux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
Maruszewski, T. (red.). (2000). Emocje i motywacje. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2. (s. 319-510). Gdańsk: GWP.
Maruszewski, T., Doliński, D., Łukaszewski, W., Marszał-Wiśniewska, M. (2008). W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1. (s. 511-649). Gdańsk: GWP

Przydatna literatura:
Błachnio, A., Przepiórka, A. (red.). (2010). Closer to emotions. Lublin: Wyd. KUL. 
Davidson, R., Ekman, P. (1998). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP 
Ekman, P. (2003). Emocje ujawnione. Gliwice: HELION.
Ekman, P. (2005). Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i małżeństwie. Warszawa: PWN.
Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina
Levis, M., Haviland - Jones J., M. (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP. 
Oatley, K., Jenkins, J.M. (2005). Zrozumieć emocje. Wyd. Naukowe PWN. 
Pink, D. H. (2011). Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Studio Emka. 
Szarota, P. (2007). Psychologia uśmiechu. (rozdz. 1-4). Gdańsk: GWP. 
Śmieja, M., Orzechowski, J. (red.). (2008). Inteligencja emocjonalna. Warszawa: PWN.
Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.
Zaleski, Z. (1998). Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Warszawa: PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin