Media relations (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Szwed
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną na temat funkcjononowania mediów oraz wiedzę praktyczną w zakresie działań promocyjnych w zakresie media relations. Zapoznaje się z działaniami promocyjnymi, poznaje warsztat pracy pracownika działu PR.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych (dziennikarze, wydawcy, pracownicy PR) oraz zachodzących między nimi relacjach

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych (promowanie - działania pracownika PR), a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Wykład, case study, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Media relations jako dział Public Relations
Media - wiadomości - newsy. Kryteria newsowości.
Relacje pracownik PR - dziennikarz
Kanały dostępu do mediów
Budowanie relacji z mediami - przygotowywanie materiałów dla mediów
Wywiad w mediach
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1) Wykonanie zadań (70%)
A) Dokonać analizy głównych wydań telewizyjnych programów informacyjnych pod kątem obecności pseudowydarzeń, tak jak rozumiał je David Boorstin.
Analiza powinna zawierać
1. Spis wydarzeń z każdego dnia (w ciągu 3 dni) wydań programów z wybranej przez siebie stacji telewizyjnej (każdego dnia oddzielnie, z jednozdaniowym opisem newsa)
2. Jak wiele z tych newsów jest rezultatem aktywności służb PR różnego rodzaju instytucji?
3. Które newsy można określić mianem pseudowydarzeń i dlaczego?
B) Napisać komunikat prasowy na temat rozpoczynającej się/projektowanej przez Państwa działalności

2) Zaangażowanie, obecności, kreatywność na zajęciach (30%)

Ocena niedostateczna
Brak obecności, zaangażowania na zajęciach
Niedostateczne wykonanie zadań
K_W14 nie ma podstawowej wiedzy o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych (dziennikarze, wydawcy, pracownicy PR) oraz zachodzących między nimi relacjach
K_U02 nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych (promowanie - działania pracownika PR), a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_K03 nie wykazuje aktywności, nie podejmuje trudu w realizacji indywidualnych i zespołowych działań

Ocena dostateczna
Rzadka obecność na zajęciach, brak zaangażowania na zajęciach
Dostateczne wykonanie zadań
K_W14 ma dostateczną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych (dziennikarze, wydawcy, pracownicy PR) oraz zachodzących między nimi relacjach
K_U02 w sposób dostateczny umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych (promowanie - działania pracownika PR), a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_K03 wykazuje dostateczną aktywność
Ocena dobra
Uczestniczy w zajęciach, angażuje się na zajęciach
Dobrze wykonuje zadania
K_W14 ma dobrą wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych (dziennikarze, wydawcy, pracownicy PR) oraz zachodzących między nimi relacjach
K_U02 dobrze umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych (promowanie - działania pracownika PR), a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_K03 wykazuje aktywność

Ocena bardzo dobra
Uczestniczy w zajęciach, angażuje się na zajęciach
Bardzo dobrze wykonuje zadania
K_W14 ma bardzo dobrą wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych (dziennikarze, wydawcy, pracownicy PR) oraz zachodzących między nimi relacjach
K_U02 bardzo dobrze umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych (promowanie - działania pracownika PR), a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_K03 wykazuje bardzo dużą aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria praktyka perspektywy, Warszawa 2012
A. Łaszyn, Media i ty : jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami,Warszawa 2015
S. Gawroński, Media relations: współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Rzeszów 2006
I. Schenkler, T. Herrling, przeł. Marta Werbanowska, Relacje z mediami, Warszawa 2009
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-22środaGG-308 15:50 - 17:30