Pedagogika specjalna (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem jest
- nabycie umiejętności stawiania problemów badawczych, planowania procedury badań oraz analizy danych dotyczących funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
- nabycie umiejętności posługiwania się metodami badawczymi charakterystycznymi dla pedagogiki specjalnej (głównie studiów indywidualnego przypadku)
- wypracowanie postawy refleksyjnego pedagoga, prowadzącego badania w działaniu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice specjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego w zasady i normy etyczne zawodu pedagoga.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U06 potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne z odniesieniami do tradycji nauczania Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i jest świadomy własnej za nie odpowiedzialności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej.
Metody dydaktyczne
dyskusja, analiza przypadków, analiza doświadczeń badawczych i praktyki pedagogicznej studentów
Treści programowe przedmiotu
1. Cele badań, problemy i hipotezy w pedagogice specjalnej
2. Metody i narzędzia badawczej w pedagogice specjalnej
3. Metoda indywidualnego przypadku – jej miejsce w badaniach nad niepełnosprawnością
4. Metodologia action research w pedagogice specjalnej
5. Analiza i interpretacja danych w badaniach nad niepełnosprawnością
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Bieżąca ocena pracy badawczej studenta (umiejętność stawiania problemów badawczych, planowania procedury badań, analizy wyników)
Ocena końcowej pracy pisemnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
a) podstawowa:
Cervinkova H. (2013) (red.). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.
Palka S. (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Urbaniak-Zając D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wydawnictwo naukowe PWN.
Schuman H. (2013). Metoda i znaczenia w badaniach sondażowych. Warszawa: Oficyna Naukowa

Domagała-Zyśk E. (2016). Studium indywidualnego przypadku jako metoda badań naukowych w pedagogice specjalnej. W: Skrzyniarz R., Dziaczkowska L., Opozda D. (2016). Przedmiot, źródła i metody badań w biografii. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 507-517.


b) uzupełniająca:
Flick U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
Domagała-Zyśk E. (2014). Specyfika prowadzenia badań naukowych wśród osób niesłyszących i słabosłyszących. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.), Przepis na rehabilitację. Metodologie i metody w badan
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem