Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Szwed
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego wypracowania założeń pracy magisterskiej, tj. sformułowania problemu badawczego i planu pracy, jak również wsparcie w dalszej części realizacji procesu tworzenia pracy: krytycznej analizie literatury przedmiotu, przeprowadzaniu badań, interpretowaniu danych, formułowaniu wniosków
Wymagania wstępne
Student w zakresie:
 wiedzy zna podstawy komunikacji społecznej, procesów i narzędzi komunikacji
 umiejętności – potrafi zastosować podstawowe metody badawcze w badaniu empirycznym, wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej
 kompetencji – potrafi logicznie wykorzystywać proponowane rozwiązania i twórczo je dostosowywać do problematyki własnej pracy, a także potrafi pracować z literaturą
Efekty kształcenia dla przedmiotu
1. W zakresie wiedzy
K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej komunikacji społecznej (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wioloparadygmowości, ew. poliparadygmowości, prowadzenia badań w medioznawstwie)

2. W zakresie umiejętności
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych
K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin naukowych
K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U09 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności medioznawczej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

3. W zakresie kompetencji
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K_K03 ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
K_K06 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać
K_K07: student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach
Metody dydaktyczne
Problemowa dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne uczestników części pracy oraz wyników przeprowadzonych badań
Treści programowe przedmiotu
1-2. Wprowadzenie: prezentacje indywidualne uczestników, dyskusja o zainteresowaniach naukowych słuchaczy.
3-4. Prezentacja problematyki kultury medialnej przez prowadzącego zajęcia, w szczególności komunikacji, dyskursu na przykładach zrealizowanych prac dyplomowych.
5-6. Propozycje tematyczne i dyskusje nt. potencjalnych tematów prac.
7-8. Merytoryczny wymiar pracy dyplomowej. Struktura i plan pracy: zdefiniowanie tematu roboczego pracy (zakres tematyczny pracy), opisanie problemu, przedstawienie tez, zdefiniowanie kluczowych terminów pracy, planu pracy i literatury.
9-10. Formalny wymiar pracy dyplomowej: zasady pisania i budowania struktury pracy dyplomowej: rozmiary i wymiary pracy, strona tytułowa, kolejność stron i ich numeracja, spis treści, zasadnicze elementy wstępu, podział na rozdziały i jego funkcje, wymogi wewnętrznego podziału pracy, zakończenie, zalecany układ treści pracy magisterskiej w IDiKS, przypisy: zasada źródłowości, rodzaje i funkcje przypisów, zasady posługiwania się cytatem, stosowania w przypisach skrótów, form polskich i łacińskich, aneksy; znaczenie akapitu, odstępów; styl naukowy: forma bezosobowa, prostota, zwięzłość, jasność, komunikatywność, precyzja wypowiedzi, konsekwencja terminologiczna, styl.
11-12. Naukowy charakter prac dyplomowych: temat – problematyka naukowa, problem badawczy – naukowy, uporządkowana i wewnętrznie logiczna struktura, innowacyjność – nowe treści, nowa wiedza, ścisłość – precyzja terminologiczna, oszczędność słowa, jasność i obiektywność prowadzonych wywodów, wiarygodność uzasadnień, źródeł pozyskiwania wiedzy, danych.
13-14. Metodologia pracy dyplomowej: wybór tematu pracy, zdefiniowanie problemu badawczego i celów, opracowanie planu pracy, zbieranie materiałów, studiowanie literatury, analizowanie, porządkowanie i przetwarzanie zebranych materiałów, pisanie pracy zgodnie z przyjętym planem – organizacja procesu pisania, redakcja pracy – korekta (układ edytorski, styl, ortografia, rysunki, przypisy itd.)
15-16. Zasady oceny pracy dyplomowej: treść pracy a temat pracy, układ pracy, struktura podziału treści, kolejności rozdziału, kompletności tez, jakość merytoryczna pracy, nowatorskość w ujęciu problemu, dobór, zakres i wykorzystanie źródeł literaturowych, strona formalna: poprawność języka – styl, technika pisania pracy, spis treści, rysunków itd., użyteczność pracy w formie publikacji, realizacji strategii reklamowej czy PR itd.
17-18. Prezentacje tłumaczeń wybranych artykułów anglojęzycznych.
19-30. Prezentacje rozdziałów teoretycznych pracy magisterskiej- prezentacje zakresu i tematu pracy, problemu badawczego, wstępnej struktury pracy, literatury w wybranym zakresie tematycznym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
a. opis metod oceny pracy studenta:
 pozytywna ocena z dwu wygłoszonych prezentacji: teoretycznej części pracy (cel pracy i przewidywane wyniki, wstępny spis treści pracy magisterskiej z podaniem tytułów rozdziałów i podrozdziałów) oraz wyników przeprowadzonych badań.
 80% obecność na zajęciach
 aktywność na zajęciach seminaryjnych
 terminowość wygłoszonych prezentacji i złożenia zgłoszenia pracy
b. opis wymagań:
Student potrafi:
 korzystać z różnorodnych źródeł informacji, odnoszących się do obszaru problemowego pracy magisterskiej,
 wskazać metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe do rozwiązania problemu postawionego w pracy magisterskiej,
 redagować tekst w odparciu o strukturę i formę odpowiadające pracy magisterskiej,
 prezentować wyniki własnych i cudzych opracowań,
 wykorzystywać wiedzę z innych przedmiotów,
 zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998.
Kubielski, Wiesław, Praca magisterska w pedagogice, Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2008.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000.
Wojcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.
Zenderowski, Radosław, Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, \\\"CeDeWu\\\", Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji., AE, Poznań 1999.
Ładoński W., Urban S., Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik, PWN, Warszawa 1989
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem