Neuromarketing (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Fudali-Czyż
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi zastosowania metody fMRI, elektroencefalogramu (EEG), potencjałów wywołanych (ERP), oraz metod fizjologicznych w marketingu (analiza percepcji reklam – tradycyjnych i on-line, analiza skuteczności rozszerzania marki, atrakcyjność opakowań produktów konsumenckich).
Wymagania wstępne
Ukończenie trzeciego roku studiów na psychologii ze specjalnością biznes i przedsiębiorczość.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
K_W01 Po zakończeniu zajęć student wykazuje się znajomością celów wykorzystania metod obrazowania, EEG, ERP oraz metod fizjologicznych w badaniach neuromarketingowych; potrafi zidentyfikować procesy poznawcze biorące udział w odbiorze przekazu wizualnego i ich neuropsychofizjologiczne korelaty.
Umiejętności:
K_U03 Student posiada umiejętność krytycznego czytania tekstów naukowych z zakresu neuromarketingu; student potrafi przedstawić wyniki badań neuromarketingowych w formie prezentacji.
Postawy:
K_K10. Student ma świadomość zalet jak i ograniczeń wykorzystania metod neuropsychofizjologicznych w badaniach neuromarketingowych; student jest wrażliwy na próby nadinterpretacji wyników badań neuromarketingowych.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne: praca w grupach, zadanie przygotowania w grupach tematycznej prezentacji multimedialnej; praca z tekstem naukowym; dyskusja; komputer; rzutnik;
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1. Zajęcia organizacyjne. Zaznajomienie z konspektem zajęć. Przydział do grup tematycznych z prezentacjami multimedialnymi. Zadanie materiału do przeczytania na następne zajęcia (Fudali-Czyż, Cudo, Ratomska, 2016)
Zajęcia 2. Neuromarketing jako nowa generacja badań konsumenckich za pomocą metod do badania aktywności mózgu, tj.: EEG, ERP, fMRI.
Zajęcia 3. Prezentacja multimedialna, gr I - Wprowadzenie do metody fMRI.
Zajęcia 4. Praca z artykułami neuromarketingowymi, w których wykorzystano metodę fMRI.
Zajęcia 5. Prezentacja multimedialna, gr II - Wprowadzenie do metody EEG.
Zajęcia 6. Praca z artykułami neuromarketingowymi, w których wykorzystano metodę EEG.
Zajęcia 7. Prezentacja multimedialna, gr III - Wprowadzenie do metody ERP, wczesne komponenty ERP.
Zajęcia 8. Prezentacja multimedialna, gr IV - Interpretacja późnych komponentów ERP.
Zajęcia 9. Interpretacja uzyskanych wyników z badania neuromarketingowego za pomocą metody ERP. Czynniki warunkujące skuteczność rozszerzania marki (brand extensions), czyli wprowadzania na rynek nowych produktów pod już istniejącą, dobrze znaną marką – analiza przypadków.
Zajęcia 10. Prezentacja multimedialna, gr V - Wprowadzenie do metod fizjologicznych, cz. I.
Zajęcia 11. Prezentacja multimedialna, gr VI-Wprowadzenie do metod fizjologicznych, cz. II.
Zajęcia 12. Powtórzenie materiału na kolokwium.
Zajęcia 13. Kolokwium obejmujące całość omawianych zagadnień.
Zajęcia 14. Poprawa kolokwium.
Zajęcia 15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwium pisemnego obejmującego całość omawianych zagadnień (z uwzględnieniem analizy wyników badań neuromarketingowych), przygotowanie prezentacji multimedialnej, zaangażowanie podczas pracy w grupach, aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Fudali-Czyż, A., Cudo, A., & Ratomska, M. (2016). Międzykulturowy neuromarketing: międzykulturowy wymiar badań neuromarketingowych. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, (4 (20)), 73-80.
Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Vizja Press & IT, Warszawa.
Jaśkowski, P. (2004). Zarys Psychofizjologii. Wysza Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., & Tużnik, P. (2016). Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience letters, 628, 30-34.

Literatura uzupełniająca
Ohme, R., Osiecki, K., Pleszczyńska, I., Szczurko, T. (2010). Nowa generacja badań konsumenckich: eksperyment, czasy reakcji i fale mózgowe. W: M. Wierzchoń (red.), J. Orzechowski (red.) Nowe trendy w reklamie – między nauką a praktyką (The new trends in advertisement – between science and practice). (s. 76-96), Academica.
Ohme, R. (2008). Neuromarketing jako owoc mariażu nauki z biznesem. Marketing i Rynek, 2, 11-16.
Ariely, D., Berns, G. S. (2010). Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. Nature Reviews Neuroscience, 11, 284–292.
Doliński, D. (2008). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Wyd. 2. Gdańsk, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Doliński, D. (2008). Wykorzystanie wiedzy o procesach percepcji w konstruowaniu komunikatu marketingowego. Marketing i Rynek, 4, 2-6.
Fisher, C., E., Chin, L., Klitzman, R. (2010). Defining Neuromarketing: Practices and Professional Challenges. Harvard Review of Psychiatry, 18(4), 230-237.
Handy T. C. (2005). Event - Related Potentials – A Methods handbook. Cambridge: The MIT Press.
Jaśkowski, P. (2004) Neuronalne korelaty świadomości wzrokowej, czy globaliści kontra antyglobaliści. Studia Psychologiczne, 42, 29-39.
Lowenstein, G. (2008). Neuroeconomics. Annual Review of Psychology, 59, 647–672.
Luck S. J., (2005). An Introduction to the Event - Related Potential Technique. Cambridge: The MIT Press.
Ma, Q., Wang, X., Dai, S., Shu, L. (2007). Event-related potential N270 correlates of brand extension. Behavioral, Integrative and Clinical Neuroscience - NeuroReport, 18(10), 1031-1034.
Ma, Q., Wang, X., Shu, L., Dai, S. (2008). P300 and categorization in brand extension. Neuroscience Letters, 431, 57–61.
Ma, Q., Wang, K., Wang, X., Wang, C., Wang, L. (2010). The influence of negative emotion on brand extension as reflected by the change of N2: A preliminary study. Neuroscience Letters 485, 237–240.
McClure, S. M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K. S., Montague, L. M., Montague, P. R. (2004). Neural correlates of behavioral reference for culturally familiar drinks. Neuron, 44, 379–387.
Treleaven-Hassard, S., Gold, J., Bellman, S., Schweda, A., Ciorciari, J., Critchley, Ch., Varan, D. (2010). Using the P3a to gauge automatic attention to interactive television advertising. Journal of Economic Psychology 31, 777–784.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-21wtorekC-407 12:30 - 14:10