Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Celem przedmiotu jest nauczenie studentów odpowiedniego doboru i wyliczenia wskaźników do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
C2- Celem przedmiotu jest także nauczenie studentów poprawnej interpretacji wskaźników finansowych.
Wymagania wstępne
1. Podstawy statystyki.
2. Podstawy rachunkowości
3. Podstawy finansów przedsiębiorstw
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student zdobędzie wiedzę na temat: istoty i zasad analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, źródeł informacji
ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwie, narzędzi analityczne, głównych obszarów oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, metod efektywności inwestycji.
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student dokonuje analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
oblicza i interpretuje wskaźniki, wyciąga wnioski z wyników
analizy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie analizy
ekonomiczno-finansowej.
Metody dydaktyczne
Rozwiązywanie zadań- przypomnienie teorii do danego tematu oraz wspólne rozwiązywanie zadań i podanie interpretacji.
Treści programowe przedmiotu
1. Zakres i podstawowe pojęcia analizy ekonomicznej,metody analizy finansowej-1
2. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa -2
3. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa - 3
4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa 2
5. Rachunek przepływów pieniężnych -2
6. Analiza rentowności 2
7. kolokwium 2
8.Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym 2
9. Analiza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym 2
10. Cykl środków pieniężnych 2
11. Analiza rotacji aktywów i kapitałów 2
12. Analiza wspomagania finansowego 2
13. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności 2
14. Metody efektywności inwestycji 2
15. kolokwium 2
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocenia podlega:
Średnia ocen z 2 kolokwiów oraz aktywność na zajęciach
dst-60%-70%
db-70%-80%
bdb-90%-100%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Janik W., Paździor A., Paździor M., Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska, Lublin 2017 (dostęp pdf www.http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=13102)
2. Sierpińska M., T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2017
3. Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. teoria i zastosowanie, PWE 2014
4. Janik W. Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, PL, Lublin 2011
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-19wtorekC-421 07:30 - 09:10
2020-05-26wtorekC-421 07:30 - 09:10
2020-06-02wtorekC-421 07:30 - 09:10
2020-06-09wtorekC-421 07:30 - 09:10