Współczesne systemy rachunku kosztów (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z rachunkami kosztów, które są aktualnie wykorzystywane w praktyce do zarządzania kosztami i podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych,
C2 – stworzenie podstaw do klasyfikacji, pomiaru, ewidencji, rozliczania, kalkulacji i analizy kosztów jednostek gospodarczych z wykorzystaniem współczesnych modeli rachunku kosztów.
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu:
W1 – podstaw rachunkowości,
W2 – rachunkowości finansowej,
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma wiedzę o:
Rodzajach współczesnych rachunków kosztów wykorzystywanych w praktyce gospodarczej,
Metodach kalkulacji kosztów produktów,
Sposobach optymalizacji kosztów,

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:
zidentyfikować i opisać współczesne systemy kosztów jednostki gospodarczej
przeprowadzić pomiar kosztów w wybranym modelu i zna sposoby redukcji kosztów
wykorzystać informacje kosztowe do podejmowania decyzji zarządczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o kosztach przedsiębiorstwa,
jest przygotowany do pracy w działach finansowo księgowych i w dziale controlingu
Metody dydaktyczne
prezentacja multimedialna, omawianie zagadnień teoretycznych, omawianie przykładów praktycznych, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Treści programowe przedmiotu
1. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
2. Kryteria klasyfikacyjne kosztów w rachunkowości finansowej i zarządczej
3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej
4. Modele rachunku kosztów
5. Rachunek kosztów pełnych
6. Rachunek kosztów zmiennych
7. Rachunek kosztów standardowych
8. Istota kalkulacji kosztów produktów
9. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10. Rachunek kosztów docelowych
11. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
12. Rachunek kosztów działań
13. Rachunek kosztów jakości
14. Rachunek kosztów klienta
15. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wagi oceny końcowej:
aktywność 20%
obecność 10%
2 kolokwia 70%
Oceny
93% - 100% bdb
83% - 92% db+
73% - 82% db
63% - 72% dst+
53% - 62% dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Kuchmarz J., Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2014
2. Nowak E., Wierzbiński M. Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2012.
3. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z. Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.
4. Świderska G. K. red. naukowy, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC Consulting, Difin, Warszawa 2014.
5. Sobańska I. red. naukowy, Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.Beck, Warszawa 2009.
6. Karmańska A. red. naukowy, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa (2009).
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-20środaC-324 12:30 - 14:10
2020-05-27środaC-324 12:30 - 14:10
2020-06-03środaC-324 12:30 - 14:10
2020-06-10środaC-324 12:30 - 14:10