Efektywność projektów inwestycyjnych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zapoznanie studentów z metodami oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
C2 zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania poszczególnych metod do analizy i oceny opłacalności inwestowania.
C3 wypracowanie umiejętności interpretacji wyników uzyskanych w procesie oceny efektywności inwestycji
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z mikroekonomii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna:
- podstawową terminologię dotyczącą inwestycji i metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych
- podstawy działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
- ma wiedzę o czynnikach kształtujących efektywność inwestycji

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:
- oszacować wartość przepływów pieniężnych
- dobierać dane i metody do analizy i oceny rachunku opłacalności inwestycji
- interpretować wyniki obliczeń rachunku opłacalności inwestycji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student
- ma świadomość znaczenia inwestowania we współczesnym przedsiębiorstwie
- dokonuje oceny projektu w sposób odpowiedzialny i podejmuje dyskusje na temat opłacalności podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, analiza studium przypadku, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Efektywność – pojęcie, czynniki kształtujące i metody pomiaru
2. Inwestycje i projekt inwestycyjny - pojęcie, rodzaje i fazy realizacji
3. Feasibility study - cele, funkcje, elementy składowe.
4. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych i kształtowanie ich struktury
5. Zasady szacowania przepływów pieniężnych w poszczególnych fazach realizacji projektu
6. Analiza wartości przyszłej i bieżącej pieniądza
7. Statyczne (proste) metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
8. Próg rentowności i próg płynności finansowej, analiza wrażliwości projektu.
9-10. Dynamiczne (dyskontowe) metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
11. Zmodyfikowane metody opłacalności ( MNPV, MIRR, MPI).
12. Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych
13. Ocena projektów non profit.
14-15 Ekonomiczna ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego – analiza studium przypadku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny składający się z dwóch części:
test, który sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz
zadania w zakresie umiejętności.
Oceny
94% - 100% bdb
84% - 93% db+
74% - 83% db
64% - 73% dst+
54% - 63% dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki Wolters Kluwer Busines, Wyd. 3, Kraków 2013
2. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2018, (copyright 2006)
3. Manikowski A., Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych. Modele i metody analizy, Difin, Warszawa 2013.
4. Wrzosek S. (red), Ocena efektywności inwestycji, UE we Wrocławiu, Wrocław 2008

Literatura uzupełniająca:
1. Mielcarz P., Paszczyk P., Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, PWN Warszawa 2013
2. Jakubczyc J., Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-19wtorekCN-107 09:10 - 10:50
2020-05-26wtorekCN-107 09:10 - 10:50
2020-06-02wtorekCN-107 09:10 - 10:50
2020-06-09wtorekCN-107 09:10 - 10:50