Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Cele przedmiotu
Zbudowanie umiejętności dydaktycznych przez doktorantów
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedzy:
•Doktorant posiada wiedzę o charakterze szczegółowym związaną z obszarem prowadzonych badań naukowych, którą wykorzystuje w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
•Doktorant zna zasady przygotowania karty przedmiotu i rolę, jaką karta ma spełniać w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć oraz sprawdzeniu efektów kształcenia studentów.

Umiejętności:
•Doktorant potrafi dostrzec i właściwe zinterpretować zależności między zjawiskami występującymi w szczegółowym zakresie przedmiotowym z zakresu nauk o zarządzaniu lub dyscyplin pokrewnych oraz objaśnić je, prowadząc lub współprowadząc zajęcia dydaktyczne.
•Doktorant właściwie stosuje zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz dobiera metody i techniki dydaktyczne odpowiednio do prowadzonego przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu lub dyscyplin pokrewnych.
•Doktorant potrafi ocenić stopień zdobycia przez studentów wiedzy i umiejętności, należących do szczegółowego zakresu przedmiotowego z zakresu nauk o zarządzaniu lub dyscyplin pokrewnych.

Kompetencji społecznych (postaw):
•Doktorant zachowuje się w sposób odpowiedzialny i etyczny oraz potrafi egzekwować takie postawy wśród uczestników zajęć, które powadzi lub współprowadzi.
•Doktorant ma świadomość odpowiedzialności wynikającej z pełnienia funkcji publicznych prowadząc lub współprowadząc zajęcia dydaktyczne.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Konwersatorium z wykorzystaniem środków multimedialnych
Dyskusje moderowane
Inne metody dydaktyczne w zależności o rodzaju prowadzonego przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. W przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych opracowanie przez doktoranta konspektu zajęć na podstawie karty przedmiotu, opracowanej wcześniej we współpracy z koordynatorem danego przedmiotu.
2. Realizowanie zajęć zgodnie z celem i treściami kształcenia wyszczególnionymi w karcie danego przedmiotu.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie zaliczenia przedmiotu przez studentów, ocena osiągnięć studentów z uwzględnieniem stopnia spełnienia efektów kształcenia przewidzianych dla danego przedmiotu w karcie przedmiotu.
4. Konsultowanie przez doktoranta z koordynatorem danego przedmiotu lub opiekunem naukowym sposobu realizowania poszczególnych jednostek lekcyjnych, treści przykładów i zadań, rodzaju wykorzystania nowych technologii w prowadzeniu zajęć.
5. W przypadku braku możliwości samodzielnego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim na WNS KUL doktorant odbywa praktyki zawodowe w formie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć (współprowadzeniu zajęć), polegające na aktywnym udziale doktoranta w:
a) przygotowaniu materiałów do zajęć (np. prezentacji, studium przypadku, zestawu przykładów i zadań),
b) przeprowadzeniu zajęć na tematy wskazane przez opiekuna naukowego lub innego nauczyciela akademickiego,
c) przygotowaniu, przeprowadzeniu i sprawdzeniu prac zaliczeniowych studentów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1.Opiekun naukowy doktoranta zalicza praktyki zawodowe odbyte przez doktoranta w danym roku akademickim wpisując w protokole adnotację zal. W przypadku, gdy doktorant nie uzyska zaliczenia praktyk zawodowych, opiekun wpisuje – nzal. 2.Podstawę zaliczenia przez doktoranta praktyk zawodowych w roku akademickim stanowi pozytywna ocena przeprowadzenia lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, dokonana przez koordynatora danego przedmiotu w razie zlecenia hospitacji zajęć przez kierownika studiów doktoranckich.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
•Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, część II, Warszawa 2003.
•Podręczniki akademickie i skrypty zalecane dla przedmiotu przez koordynatora danego przedmiotu, prowadzonego przez doktoranta.
Literatura uzupełniająca:
•Artykuły naukowe i referaty zlecane dla danego przedmiotu przez koordynatora przedmiotu, prowadzonego przez doktoranta.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem