Rachunkowość finansowa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych
C2 Poznanie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie różnych obszarów ewidencji gospodarczej oraz metodyki sporządzania i wstępnej analizy podstawowych sprawozdań finansowych
C3 Zrozumienie wpływu zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie na funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa i ocenę jego sytuacji ekonomiczno–finansowej
C4 Kształtowanie cech: samodzielności, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami etyki zawodu księgowego
Wymagania wstępne
W1 Posiadanie wiedzy na temat podstawowych form organizacyjno-prawnych jednostek gospodarczych i ekonomicznych zasad ich funkcjonowania
W2 Podstawowa wiedza z rachunkowości przedsiębiorstw
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student
Definiuje, klasyfikuje i analizuje przychody i koszty, przy uwzględnieniu ich wpływu na wynik finansowy jednostek prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, usługową)
Właściwe klasyfikuje oraz wycenia posiadane przez przedsiębiorstwa środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia

UMIEJĘTNOŚCI
Student
Interpretuje i stosuje w praktyce przepisy prawne z zakresu rachunkowości
Rejestruje typowe operacje gospodarcze w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa
Sporządza i interpretuje podstawowe sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student
Komunikuje się z otoczeniem w zakresie wiedzy dotyczącej rachunkowości
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Rozwiązywanie i analiza przykładów
Dyskusja problemowa
Treści programowe przedmiotu
1. Środki trwałe – definicja , wycena i ewidencja
2. Amortyzacja środków trwałych
3. Wartości niematerialne i prawne – definicja, zakres, amortyzacja
4. Aktywa pieniężne – rodzaje, wycena i ewidencja
5. Zobowiązania finansowe – rodzaje, wycena i ewidencja
6. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – definicja, wycena i ewidencja
7. Rozrachunki publicznoprawne – zakres, wycena i ewidencja
8. Rozrachunki z pracownikami – zakres i ewidencja
9. Materiały – pojęcie, klasyfikacja, ewidencja zakupu i zużycia
10. Obrót towarowy – wycena i ewidencja zakupu i sprzedaży
11. Ewidencja kosztów rodzajowych i według typów działalności
12. Wycena i ewidencja produktów
13. Ewidencja przychodów, kosztów oraz metody i warianty ustalania wyniku finansowego
14. Kapitały własne i rozrachunki z akcjonariuszami
15. Sporządzanie sprawozdania finansowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny składający się z dwóch części: teoretycznej, która sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz praktycznej (zadania) w zakresie umiejętności.
Oceny
94% - 100% bdb
84% - 93% db+
74% - 83% db
64% - 73% dst+
54% - 63% dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r,, Dz. U. z 2016 r., poz. 615
T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo PWN Warszawa 2015
J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
T. Kiziukiewicz red nauk., Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki, PWE, Warszawa 2014
E. Walińska, Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
K. Czubakowska, Rachunkowość przedsiębiorstw Redakcja naukowa, PWE, Warszawa 2013
W. Gabrusewicz, P Gabrusewicz, Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-18poniedziałekCTW-104 12:30 - 14:10
2020-05-25poniedziałekCTW-104 12:30 - 14:10
2020-06-01poniedziałekCTW-104 12:30 - 14:10
2020-06-08poniedziałekCTW-104 12:30 - 14:10