Psychologia procesu szkoleniowego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Sobek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania procesem szkoleniowym
C2 - Nabycie umiejętności optymalnego zarządzania procesem szkoleniowym (realizacja celów szkoleniowych)
Wymagania wstępne
W1- znajomość zagadnień z przedmiotu: psychologia pracy i organizacji
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: zarządzanie personelem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna podstawowe zjawiska w ramach etapów rozwoju grupy K_W05
2. Identyfikuje podstawowe zagrożenia na każdym etapie procesu szkoleniowego K_W06
3. Planuje szkolenie z uwzględnieniem podstawowych zjawisk w obrębie grupy K_W05, K_W09
4. Proponuje ćwiczenia z uwzględnieniem dynamiki małej grupy K_W06
5. Klasyfikuje metody szkoleniowe z uwzględnieniem celu zajęć K_W06, K_W15

UMIEJĘTNOŚCI
1. Koordynuje pracę grupy szkoleniowej K_U01, K_U02
2. Prawidłowo ocenia adekwatność proponowanych metod i ćwiczeń w odniesieniu do celu K_U01, K_U06
3. Proponuje rozwiązania adekwatne do problemu danej grupy K_U02
4. Podejmuje dyskusję w ramach zaistniałych problemów K_U03, K_U11
5. Interpretuje zjawiska zachodzące w małej grupie K_U01, K_U02, K_U06
6. Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii w odniesieniu do problemów biznesowych K_U03, K_U06, K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma świadomość własnego wpływu na dynamikę procesu szkoleniowego K_K01, K_K08
2. Prawidłowo udziela informacji zwrotnych, wyraża swoje oceny zaistniałych sytuacji K_K02, K_K04
3. Jest otwarty na informację zwrotną, tworzy indywidualny plan rozwoju własnych kompetencji K_K01, K_K03, K_K06
4. W pracy z grupą postępuje zgodnie z zasadami etyki K_K02,
Metody dydaktyczne
Praca w grupach, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Proces grupowy - fazy rozwoju grupy
Metody uczenia ludzi dorosłych
Podstawowe metody szkoleniowe
Szkolenie, warsztat, wykład
Dynamika procesu szkoleniowego
Adekwatność ćwiczeń do realizacji założonych celów szkolenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Nie posiada wiedzy z zakresu procesu szkoleniowego
(U) Nie potrafi podejmować dyskusji dotyczącej problemów małej grupy
(K) Nie jest otwarty na informację zwrotną

Ocena dostateczna:
(W) Zna fazy rozwoju grupy
Klasyfikuje metody szkoleniowe adekwatnie do celu zajęć
(U) Potrafi ocenić trafność przygotowanych ćwiczeń
Przygotowuje ćwiczenia adekwatne do zaistniałego problemu
(K) W pracy z grupą postępuje zgodnie z zasadami etyki

Ocena dobra:
(W) Identyfikuje zagrożenia w grupie
Adekwatnie przygotowuje i interpretuje ćwiczenia w odniesieniu do zaistniałych problemów
(U) Podejmuje konstruktywną dyskusję adekwatnie do problemów grupy
(K) Prawidłowo udziela informacji zwrotnych

Ocena bardzo dobra:
(W) Planuje szkolenie z uzględnieniem procesu i zagrożeń
(U) Koordynuje pracę małej grupy
Adekwatnie stosuje wiedzę z psychologii do sytuacji biznesowych
(K) Ma świadomość własnego wpływu na proces grupowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kozak A., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń, GWP, 2009
Fortuna P., Łaguna M., Przygotowanie szkolenia, GWP, 2009.
Balcerak A., Woźniak J., Szkoleniowe metody symulacyjne, GWP, 2014.
Torój M., Praca z grupą szkoleniową, GWP 2016.
Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna ekonomiczna, 2002.
Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna ekonomiczna, 2004.
Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by..., GWP, 2004.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę