Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Torój
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychologii emocji w kontekście relacji społecznych (tzw. \"emocje społeczne\") i jej praktycznego znaczenia
C2: Nabycie umiejętności adekwatnego stosowania teorii z zakresu psychologii emocji w dyskusjach teoretycznych (angażujących wiedzę z zakresu psychologii emocji, osobowości i społecznej), jak i praktyce psychologicznej
C3: Głębsze rozumienie specyfiki ludzkich zachowań dzięki analizie doświadczanych przez nich stanów emocjonalnych w relacjach społecznych - wpływ na praktykę psychologiczną
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychologii społecznej i osobowości
Efekty kształcenia dla przedmiotu
STUDENT:

WIEDZA:
- Ma wiedzę na temat procesów emocjonalnych w kontekście społecznym; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem czynników społecznych oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie (K_W08);
- Ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw ze szczególnym uwzględnieniem czynników emocjonalnych wpływających na te zachowania i relacje; (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI
- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii emocji oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (emocjonalne i społeczne) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi K_U01;
- Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii emocji oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne K_U03;
- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej K_U04;
- Potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka ze szczególnym uwzględnieniem czynników emocjonalnych oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne K_U07;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- Ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka, szczególnie tzw. \"emocji społecznych\" dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia K_K04;
- Wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii emocji w kontekście społecznym K_K07;
- Potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych osób K_K08.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje, dyskusje grupowe, projekty
Treści programowe przedmiotu
1. Emocje a procesy poznawcze w sytuacjach społecznych – zagadnienia praktyczne związane z wpływem emocji na wybrane procesy poznawcze i ich znaczenie dla efektywnego działania człowieka.
2. Emocje a funkcjonowanie jednostki w grupie - zagadnienia praktyczne związane z wpływem emocji na wybrane procesy grupowe, dynamikę grupy, autoprezentację, konflikty grupowe i ich znaczenie dla efektywnego działania człowieka.
3. Różnice płciowe a doświadczanie emocji – praktyczne znacznie świadomości różnic międzypłciowych w zakresie emocji a skuteczne budowanie relacji damsko-męskich.
4. Różnice kulturowe a emocje – rola rozumienia różnic kulturowych dla właściwej interpretacji emocji, stanów afektywnych i sposobów funkcjonowania w społeczeństwie.
5. Problematyka specyficznych emocji społecznych w tym m.in. lęk społeczny, zawiść, zazdrość, poczucie winy, duma, wstyd.
6. Regulacja emocji – narzędzia do kształtowania świadomości w zakresie doświadczania własnych emocji i ich ekspresji w kontekście społecznym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- Pozytywna ocena z kolokwium, 
- Pozytywna ocena z prezentacji własnego projektu
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach – możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona (nie dotyczy dnia kolokwium). Możliwość uzyskania pół stopnia w górę za aktywność.

Ostateczna ocena – średnia z uzyskanych ocen. 60% - ocena z kolokwium, 40% - ocena z projektu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ekman, P., Davidson, R. (red.) (2012) Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP. 
Gasiul, H. (2002). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. 
Janson, M. (2000). Wstyd za polityków (wspólnie z: A. Błachnio, Z. Zaleski). Przegląd Psychologiczny, 2000, 4, 447-467. 
Janson, M. (2009). Zjawisko zemsty w ujęciu procesualnym. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) Dziecko jako ofiara przemocy. Kraków. Wydawnictwo UJ. 
Kozielecki, J. (2006). Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 
Leary, M., Kowalski, R. M. (2002). Lęk społeczny. Gdańsk: GWP. 
Leary, M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych. Gdańsk: GWP. 
Levis, M., Haviland – Jones J.M. (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP. 
Łosiak, W. (2007). Psychologia emocji. Wyd. Akademickie i Profesjonalne 
Łaguna, M., Trzebiński, J. i Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testow Psychologicznych PTP 
Miller, R., S. (1999). Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć. Gdańsk: GWP. 
Niedenthal, P. M., Krauth-Gruber, S., Ric, F. (2006). Psychology of emotion. Interpersonal, experiential, and cognitive approaches. New York and Hove: Psychology Press.
Philippot, P., Rime, B. (1997). The perception of bodily sensations during emotion: a cross-cultural perspective. Polish Psychological Bulletin, 1997, 2, 175-188. 
Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa. PWN. 
Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom II, dział VI - Emocje i motywacje). Gdańsk: GWP. 
Zaborowski, Z. (1986). Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości. Warszawa. PWN. 
Zaleski Z. (1988). Lęk przed przyszłością. Ramy teoretyczne, wstępne dane empiryczne. [w:] A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Lublin RW KUL, s. 167 – 187. 
Zaleski, Z. (1998). Od zawiści do zemsty: społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Warszawa: Żak.
Zimbardo, P. G. (2002). Nieśmiałość. Warszawa: PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę