Rachunkowość finansowa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest uzupełnienie i pogłębienie wybranych efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy: K_W01 , K_W03
umiejętności: K_U01, K_U03 , K_U04
kompetencji społecznych: K_K01, K_K03, K_K04
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z zakresu:
- mikroekonomii,
- podstaw finansów bankowości i rachunkowości,
- działalności gospodarczej i podstaw prawa gospodarczego,
- funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student po zakończeniu przedmiotu:
K_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym z zakresu rachunkowości i finansów
K_W03 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
Student po zakończeniu przedmiotu:
K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacjach
K_U03 potrafi analizować rozwiązania dotyczące wybranych problemów z zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
K_U04 potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, w tym pojęciami z zakresu rachunkowości i finansów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student po zakończeniu przedmiotu:
K_K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Rozwiązywanie i analiza przykładów
Dyskusja problemowa
Treści programowe przedmiotu
1. Środki trwałe – definicja , wycena i ewidencja
2. Amortyzacja środków trwałych
3. Wartości niematerialne i prawne – definicja, zakres, amortyzacja
4. Aktywa pieniężne – rodzaje, wycena i ewidencja
5. Zobowiązania finansowe – rodzaje, wycena i ewidencja
6. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – definicja, wycena i ewidencja
7. Rozrachunki publicznoprawne – zakres, wycena i ewidencja
8. Rozrachunki z pracownikami – zakres i ewidencja
9. Materiały – pojęcie, klasyfikacja, ewidencja zakupu i zużycia
10. Obrót towarowy – wycena i ewidencja zakupu i sprzedaży
11. Ewidencja kosztów rodzajowych i według typów działalności
12. Wycena i ewidencja produktów
13. Ewidencja przychodów, kosztów oraz metody i warianty ustalania wyniku finansowego
14. Kapitały własne i rozrachunki z akcjonariuszami
15. Sporządzanie sprawozdania finansowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny składający się z dwóch części: (1)teoretycznej, która sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy oraz (2)praktycznej (zadania) w zakresie umiejętności.
Oceny
94% - 100% bdb
84% - 93% db+
74% - 83% db
64% - 73% dst+
54% - 63% dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r, nowelizacja Dz. U. z 2018 r., poz. 385
T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo PWN Warszawa 2015
J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
T. Kiziukiewicz red nauk., Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki, PWE, Warszawa 2014
E. Walińska, Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
K. Czubakowska, Rachunkowość przedsiębiorstw Redakcja naukowa, PWE, Warszawa 2013
W. Gabrusewicz, P Gabrusewicz, Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-20środaCTW-104 09:10 - 10:50
2020-05-27środaCTW-104 09:10 - 10:50
2020-06-03środaCTW-104 09:10 - 10:50
2020-06-10środaCTW-104 09:10 - 10:50