Kampanie społeczne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Aneta Duda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest dostarczenie wiedzy z zakresu specyfiki komunikacji w kampaniach społecznych, uwarunkowań efektywności wybranych ich narzędzi, jak również wiedzy niezbędnej do projektowania programów i kampanii społecznych.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza w zakresie komunikacji społecznej, procesów i narzędzi komunikacji promocyjnej, w tym reklamowej i public relations.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
1. W zakresie wiedzy
K_W08: student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania promocyjnego, ich prawidłowości i zakłóceń.
K_W13: student ma uporządkowaną wiedzę na temat subdyscypliny komunikacji społecznej, tj. komunikacji promocyjnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.
K_W14: ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji promocyjnej.
2. W zakresie umiejętności
K_U09: student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z kampaniami społecznymi.
3. W zakresie kompetencji
K_K06: student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w procesach projektowania i realizacji kampanii społecznych
K_K08: student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, wykonuje działania z zakresu projektowania i realizacji kampanii społecznych.
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy z metodami aktywizującymi, tj. metodą przypadków i dyskusją
Treści programowe przedmiotu
 Wprowadzenie: definicje kampanii społecznej, cele i znaczenie. Specyfika kampanii społecznej w odniesieniu do reklamy komercyjnej i public relations.
 Cechy dobrze zaprojektowanej kampanii społecznej, w tym zasady tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych.
 Projektowanie kampanii społecznej: metody analizy problemów społecznych, określanie celów kampanii, grup docelowych, zasady budowy przesłań komunikacyjnych, dobór technik i narzędzi pod kątem realizacji określonych celów.
 Efektywność kampanii społecznych: pomiar i ocena efektów kampanii społecznych, złożoność problemów społecznych a możliwości ich rozwiązywania poprzez realizację kampanii.
 Typy i rodzaje kampanii społecznych. Kampanie w różnych obszarach życia społecznego.
 Przegląd technik i narzędzi reklamy społecznej, w tym wykorzystywanie niekonwencjonalnych technik (BTL) dotarcia do grupy docelowej.
 Trendy w komunikacji programów społecznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
 aktywność na zajęciach – 10%
 ustny egzamin z wykładu – 50%
 projekt kampanii społecznej – 40%

a. Opis metod oceny pracy studenta: egzamin pisemny z wykładów, projekt kampanii społecznej
b. Opis wymagań na poziomie:
 Oceny bardzo dobrej w odniesieniu do wiedzy:
Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania promocyjnego, jak i subdyscypliny komunikacji promocyjnej, obejmującą jej terminologię, teorię i metodykę.
Student potrafi wskazać na zasadnicze różnice między kampanią społeczną i PR-owskim programem edukacyjnym. Opisze rolę kampanii społecznych dla instytucji użyteczności publicznej, w tym non-profit. Szczegółowo nazwie cechy dobrze zaprojektowanej kampanii społecznej, w tym zasady tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych. Wyczerpująco zdefiniuje i opisze wszystkie etapy planowania i realizacji kampanii społecznej. Wymieni wszystkie omawiane metody analizy problemów społecznych, metody dotarcia do grupy docelowej, badania i monitorowania programów/kampanii społecznych. Poprawnie zanalizuje zagadnienia dotyczące budowania przekazów społecznych i przygotowania działań komunikacyjnych takich kampanii (w tym ich budżetowania i harmonogramowania). Poprawnie zdefiniuje i opisze metody i techniki efektywnej kampanii oraz porówna je ze sobą w kontekście optymalności ich zastosowania dla realizacji określonych celów. Opisze socjotechniki różniące kampanię społeczną od komercyjnej, wskazując na przykłady z aktualnych kampanii.
Będzie krytycznie podchodził do aktualnie realizowanych kampanii społecznych, rozpoznając główne cele tych działań, grupy docelowe i zastosowane narzędzia.
 Oceny dobrej w odniesieniu do wiedzy:
Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania promocyjnego, jak i subdyscypliny komunikacji promocyjnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.
Potrafi wskazać na zasadnicze różnice między kampanią społeczną i PR-owskim programem edukacyjnym. Opisze rolę kampanii społecznych dla instytucji użyteczności publicznej, w tym non-profit. Nazwie najistotniejsze cechy dobrze zaprojektowanej kampanii społecznej, w tym zasady tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych. Zdefiniuje i opisze podstawowe etapy planowania i realizacji kampanii społecznej. Wymieni większość omawianych metod analizy problemów społecznych, metod dotarcia do grupy docelowej, badania i monitorowania programów/kampanii społecznych. Poprawnie zanalizuje zagadnienia dotyczące technik budowania przekazów społecznych i przygotowania działań komunikacyjnych takich kampanii. Poprawnie zdefiniuje i opisze metody i techniki efektywnej kampanii. Opisze socjotechniki różniące kampanię społeczną od komercyjnej.
Będzie krytycznie podchodził do aktualnie realizowanych kampanii społecznych, rozpoznając główne cele tych działań, grupy docelowe i zastosowane narzędzia.
 Oceny dostatecznej w odniesieniu do wiedzy:
Student potrafi wskazać na zasadnicze różnice między kampanią społeczną i PR-owskim programem edukacyjnym. Opisze rolę kampanii społecznych dla instytucji użyteczności publicznej, w tym non-profit. Nazwie najistotniejsze cechy dobrze zaprojektowanej kampanii społecznej, w tym zasady tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych. Zdefiniuje i opisze podstawowe etapy planowania i realizacji kampanii społecznej. Poprawnie zdefiniuje i opisze metody i techniki efektywnej kampanii. Opisze socjotechniki różniące kampanię społeczną od komercyjnej.
Będzie rozpoznawał główne cele, grupy docelowe i zastosowane narzędzia w aktualnie realizowanych kampaniach społecznych.
 Oceny bardzo dobrej w odniesieniu do umiejętności:
Student potrafi ocenić przydatność wszystkich omawianych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją kampanii społecznych.
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski Kraków 2002.
A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2004.
M. Daszkiewicz, Społeczne oblicze marketingu, w: R. Niestrój, Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, PWE Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:
P. Wasilewski (red.), Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski Kraków 2007.
M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
K. Keler i M. Nóżka Granice i zastosowania reklamy społecznej, „Zeszyty Pracy Socjalnej” (zeszyt trzynasty) Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-20środaGG-248 12:30 - 14:10
2020-05-27środaGG-248 12:30 - 14:10
2020-06-03środaGG-248 12:30 - 14:10
2020-06-10środaGG-248 12:30 - 14:10