Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Finalnym celem zajęć jest wypracowanie głębokiego znawstwa wybranego przedmiotu badań z zakresu pedagogiki (w obszarze kwestii: „współczesne problemy pedagogiki i wychowania”), czego owocem ma być napisanie pracy doktorskiej. Osiągnięcie tego celu łączy się w tym semestrze z realizacją następujących celów etapowych. C2- Dla seminarzystów drugiego roku tym celem jest ustalenie tematu i problematyki badań oraz dokonanie studium literatury przedmiotu, umożliwiającego odpowiedź na istotne kwestie teoretyczne, objęte tematyką projektowanych badań. C3 - Dla seminarzystów trzeciego roku celem tym jest przygotowanie projektu dysertacji doktorskiej. C4- dla seminarzystów czwartego roku celem tym jest zredagowanie tzw. \\\"teoretycznej\\\" i \\\"metodologicznej\\\" części pracy oraz przygotowanie narzędzi do badań empirycznych.
Wymagania wstępne
Pogłębiona wiedza z zakresu przedmiotów: teoretyczne podstawy wychowania, metody badań pedagogicznych, metodologia badań społecznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: K_W02 - Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk. K_W04 - Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki badań pedagogicznych (zna główne szkoły badawcze, strategie, metody i techniki badań), rozumie walory i pułapki poszczególnych paradygmatów badań.
UMIEJĘTNOŚCI: K_U01 - Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat różnorodnych zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia określonych we własnych problemach badawczych kwestii wychowawczych. K_U02 - Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu werbalizowania, diagnozy oraz analizy złożonych problemów wychowawczych, a także projektowania systemowych działań praktycznych. K_U04 - Student potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat poruszanych kwestii badawczych, posiada umiejętność streszczania, konstruowania i referowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień tworzonej wiedzy naukowej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych. K_U06 - Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań własnych na temat wybranych (określonych w przedmiocie badań) współczesnych problemów pedagogiki i wychowania. K_U08 - Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, projektowania, wartościowania przyjmowanych teorii i koncepcji oraz podejmowanych działań praktycznych, potrafi zastosować podstawowe koncepcje i teorie do opisywania i systematyzowania w ich świetle badanej działalności wychowawczej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K_K06 - Student odznacza się odpowiedzialnością za prowadzone działania badawcze i ich skutki, czuje się odpowiedzialny za i wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku badanym oraz na uczelni i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Dla drugiego roku:
1. Określenie problematyki badawczej w zakresie planowanej pracy doktorskiej.
2. Redagowanie tekstu naukowego.
Dla trzeciego roku:
1. Przygotowanie projektu pracy doktorskiej.
2. Redagowanie tekstu naukowego.
dla czwartego roku:
1. Uspójnienie treści teoretycznej i metodologicznej części pracy doktorskiej.
2. Projektowanie narzędzi badań empirycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Studenci drugiego roku otrzymują zaliczenie po szcegółowym opracowaniu problematyki i metodyki badań własnych.
Studenci trzeciego roku otrzymują zaliczenie po napisaniu i zaakceptowaniu przez promotora teoretycznego projektu rozprawy doktorskiej.
Studenci czwartego roku otrzymują zaliczenie po zredagowaniu teoretycznej i metodologicznej części pracy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2009.
Krüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005.
Kubinowski D,, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006.
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin 2010.
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.
Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.
M.J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, Kraków 2014.
Literatura uzupełniająca:
Górska L., Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem