Psychologia pracy i zarządzania (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Sobek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw psychologii pracy oraz organizacji; C2 - Poznanie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki w środowisku organizacyjnym; C3 - Poznanie pscyhologicznych prawidłowości zarządzania z uwzględnieniem: psychologicznych aspektów funkcjonowania jednostki w zespole pracowniczym; C4 - Poznanie zasad umiejętnego przewodzenia zespołom oraz prawidłowego współdziałania na płaszczyźnie jednostek i zespołów pracowniczych.
Wymagania wstępne
Wykład ma charakter podstawowym, stąd nie ma wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: K_W08 - ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie; K_W12 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania oraz doradztwa zawodowego, marketingu, psychologii reklamy i zachowań konsumenckich.
UMIEJĘTNOŚCI: K_U01 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi; K_U02 - integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji;K_U07 - potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne; umie opracować propozycje oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań w różnych obszarach praktyki psychologicznej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):K_K02 - jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa; K_K04 - ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii.
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji, prezentacja multimedialna, analiza case study.
Treści programowe przedmiotu
1. Wybrane dysfunkcje środowiska pracy i ich wpływ na efektywność jednostki.
2. Czynniki stresogenne w organizacji. Wypalenie i przerdzewienie.
3. Organizacja i jej kultura. Wymiary strukturalne i kontekstowe organizacji. Czynniki niskiej efektywności organizacyjnej.
4. Psychologia zarządzania zmianą w organizacji. Przyczyny oporów wobec zmian i metody ich przezwyciężania. Zastosowanie różnych modeli przeprowadzania zmian w sposób planowany.
5. Przywództwo – jego formy i konsekwencje dla zespołu. Modele kompetencji menedżerskich. Przywództwo charyzmatyczne.
6. Zespoły pracownicze i dynamika małych grup – formy małych grup, grupy zadaniowe, procesy formowania się grup oraz orientacji na zadanie, role społeczne.
7. Motywacja do pracy – od teorii do praktycznych zastosowań w systemach motywacyjnych.
8. Psychologiczne koncepcje zaangażowania organizacyjnego.
9. Zarządzanie różnorodności – charakterystyka przekroju pokoleniowego organizacji
10. Satysfakcja pracowników wyzwaniem współczesnych organizacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny z oceną – odpowiedź na trzy wylosowane pytania w listy ponad 50 tez wcześniej udostępnionej studentom. Ocena bardzo dobra – odpowiedź z pełnym zakresie; ocena dobra – odpowiedź w zakresie 2/3; ocena dostateczna – odpowiedź w zakresie 1/3 postawionych pytań; ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na podstawie podstawowym na każde z postawionych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Chmiel N. (2007) Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.
2. Ratajczak Z. (2007) Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Robbins S., P. (1998). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.

Literatura uzupełniająca:
4. Schultz D., Schultz S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
5. Terelak J. (2005) Psychologia organizacji i zarządzania. Warszawa: Centrum Dworactwa i Informacji Diffin.
6. Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin