Komunikacja niewerbalna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Maria Gondek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi czynnikami składającymi się na istotę komunikacji niewerbalnej i ich odczytanie w kontekście funkcjonujących współcześnie teorii. Podstawowym zadaniem jest charakterystyka na tle metodologiczno-badawczym i systemowym poszczególnych elementów komunikacji niewerbalnej oraz odczytanie i określenie ich głównej funkcji semantycznej. Istotną rolę pełni także zrozumienie miejsca i wykazanie specyfiki funkcjonowania komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji ludzkiej.
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza na temat komunikacji społecznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych ujęć teoretycznych dotyczących komunikacji niewerbalnej K_W 03
2. Zna i rozumie problemy badawcze i metodologiczne związane z różnymi formami komunikacji niewerbalnej K_W 04, K_W 12
3. Ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę na temat poszczególnych form komunikacji niewerbalnej K_W 05
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie komunikacji niewerbalnej obejmujące umiejętność wskazania problemu, identyfikowania metod badawczych oraz wyszukiwania wyników badań w zakresie zachowań niewerbalnych K_U 06
2. Potrafi w sposób pogłębiony identyfikować różne formy komunikacji niewerbalnej, dokonywać ich krytycznej analizy, oceny i interpretacji K_U 07
3. Posiada pogłębioną umiejętność odczytania semantycznego różnych zachowań niewerbalnych w kontekście różnych ujęć teoretycznych K_U 08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma świadomość znaczenia komunikacji niewerbalnej dla komunikacji społecznej, dostrzega jej rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw dotyczących rozwoju społeczności i własnego profesjonalnego rozwoju zawodowego K_K 01
2. Aktywnie uczestniczy w życiu różnych społeczności korzystając z form komunikacji niewerbalnej K_K 02,K_04
3. Ma świadomość ważności problemów etycznych związanych z zachowaniem spójności w przekazach komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych K_K 05
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, konwersatoryjny, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz zdjęć i rysunków
Treści programowe przedmiotu
1.Określenia komunikacji niewerbalnej. Miejsce i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji ludzkiej
2.Podziały i funkcje zachowań niewerbalnych
3.Wyróżnienie, charakterystyka i identyfikacja podstawowych elementów komunikacji niewerbalnej:
A.Komunikacyjne funkcje, charakterystyka przedmiotowa i podziały gestów
B.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa postaw ciała
C.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa mimiki (ekspresji twarzy)
D.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa sposobów operowania wzrokiem
E.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa zachowań dotykowych
F.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka przedmiotowa operowania głosem (sygnałów wokalnych)
G.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka warunków fizycznych i przestrzennych procesu komunikacji (proksemika)
H.Komunikacyjne funkcje i charakterystyka wyglądu fizycznego uczestników komunikacji i używanych przez nich rekwizytów
4.Problem fałszowania przekazów niewerbalnych
5.Sposoby wykorzystywania komunikacji niewerbalnej w sferze praktyki zawodowej. Problem „kierowania wrażeniem”
6.Komunikacja niewerbalna a różnice kulturowe
7.Komunikacja niewerbalna w kontekście retorycznej zasady stosowności
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena dostateczna:
student posiada w stopniu dostatecznym wiedzę, dotyczącą teoretycznych ujęć z zakresu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i strukturą komunikacji niewerbalnej w stopniu minimalnym rozpoznaje formy komunikacji niewerbalnej i dokonuje semantycznej interpretacji zachowań niewerbalnych w świetle poznanych ujęć teoretycznych w stopniu dostatecznym posiada świadomość roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej dla własnego rozwoju zawodowego i odpowiedzialnego kształtowania procesu komunikacji w społeczności
ocena dobra:
student posiada dobrze uporządkowaną wiedzę dotyczącą teoretycznych ujęć z zakresu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i strukturą komunikacji niewerbalnej w stopniu dobrym rozpoznaje formy komunikacji niewerbalnej i dokonuje semantycznej interpretacji zachowań niewerbalnych w świetle poznanych ujęć teoretycznych posiada świadomość roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej dla własnego rozwoju zawodowego i odpowiedzialnego kształtowania komunikacji w społeczności
ocena bardzo dobra:
student posiada pogłębioną, bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę dotyczącą teoretycznych ujęć z zakresu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i strukturą komunikacji niewerbalnej w stopniu bardzo dobrym rozpoznaje różne formy komunikacji niewerbalnej i dokonuje samodzielnie semantycznej interpretacji zachowań niewerbalnych w świetle poznanych ujęć teoretycznych posiada pogłębioną świadomość roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej dla własnego rozwoju zawodowego i odpowiedzialnego kształtowania się komunikacji w społeczności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa 2009.
2.M. L. Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000.
3.A. Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.
4.G. I. Nierenberg, H. H. Calero, Czytając w człowieku jak w otwartej księdze, Poznań.
5. E. T. Hall, Bezgłośny język, Warszawa 1981.
6. T. G. Grove, Niewerbalne elementy interakcji, w: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2005, s. 122-134.
7.M. Hartley, Mowa ciała w pracy, Kielce 2004.
2.P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w polityce, biznesie i małżeństwie, Warszawa 1997.
3.P. Ekman, Unmasking the face. A guide to recognizing emotions from facial clues. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall 1975.
4.D. Lambert, Język ciała. Miniencyklopedia, Poznań 1997.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin