Teorie komunikowania masowego (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1. umiejętność rozumienia tekstów źródłowych klasyków
C2. umiejętność interpretacji tekstów klasyków i zastosowana praktycznego omawianych teorii
C3. znajomość teorii komunikowania masowego
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01
zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
S2A_W02 [D]
S2A_W03 [D]
K_W03
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
S2A_W06 [D]
K_W12
ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
S2A_W03 [D]
S2A_W06 [D]

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02
potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, a także diagnozowania i projektowania
działań praktycznych
S2A_U02 [D]
K_U04
potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień
społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając
zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin naukowych
S2A_U09 [D]
S2A_U10 [D]
K_U08
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
S2A_U06 [D]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
S2A_K06
K_K06
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście
wśród innych
S2A_K05 [D]
S2A_K07 [D]
Metody dydaktyczne
dyskusja, praca w grupach, multimedia
Treści programowe przedmiotu
Rozwój badań nad komunikowaniem masowym – etap prekursorski,
wczesne teorie komunikowania. Mass Media Research. Konsolidacja nauki o
komunikowaniu. Współczesne studia nad komunikowaniem masowym. Paradygmaty, szkoły
i teorie w nauce o komunikowaniu. Modele komunikowania. Nurt empiryczny w studiach
nad komunikowaniem – tradycja socjopsychologiczna, tradycja cybernetyczna. Nurt
krytyczny w nauce o komunikowaniu – tradycja krytyczna, tradycja socjokulturowa, tradycja
semiotyczna. Determinizm technologiczny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza
ndst - Nie zna terminologii używanej w komunikacji społecznej, nie ma wiedzy o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, nie rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma nieuporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
dst- Zna w stopniu zadowalającym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć nie rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma w miarę uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
db- Zna w stopniu dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
bdb- Zna w stopniu bardzo dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, potrafi jej świadomie używać, posiada wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma szeroką wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
Umiejętności
ndst- Nie potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, nie potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, nie potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
dst - Potrafi w zadowalającym wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin choć nie potrafi dokonać analizy złożonych problemów
medialnych, potrafi w miarę spójnie wypowiadać się, posiada zadowalającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi, choć może nie umieć wykorzystać ich do analizowania podejmowanych działań praktycznych
db - Potrafi dość sprawnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy prostych problemów
medialnych, potrafi w sposób jasny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
bdb- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne.
Harold D. Lasswell The structure and function of communication in society, Lippmann W., Public opinion, część 1 i 7
D.McQuail, Teoria komunikowania masowego, rozdział 7, oraz przygotować „cztery teorie prasy”
E. Katz, COMMUNICATIONS RESEARCH SINCE LAZARSFELD
E. Katz, Lazarsfeld\\\'s map of media effect.
Sonia Livingstone, On the influence of ‘Personal Influence’ on the study of audiences.
Wright Mills, The power elite, rozdział 1: The higher circles.
Adorno, Horkheimer, Dialektyka oświecenia, rozdz. Przemysł kulturalny
Adorno, Dialektyka negatywna,
E. Katz, D. Dyan, Wydarzenia medialne : historia transmitowana na żywo, wybrany fragment.
Berger, Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, wybrany fragment: Społeczeństwo jako rzeczywistość subiektywna.
J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, Typy działania komunikacyjnego
R. Clark, STUART HALL “ENCODING / DECODING”
S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie”, nr 1-2.
M.McLuhan, Zrozumieć media: wybrany fragment: środek jest przekazem, środki zimne i gorące, Słowo pisane, czyli oko zamiast ucha,
Elisabeth Neulle-Neuman, Spirala milczenia: opinia publiczna-nasza skóra społeczna, wybrane fragmenty
M.McCombs, Ustanawianie agendy, rozdz. 6, 7, 8, 9.
U. Eco, Czytelnik modelowy
U. Eco, Semiologia życia codziennego, rozdz. Kronika globalnej wioski
F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, s. 77-88.
Steven H. Chaffee and Miriam J. Metzger, The End of Mass Communication?, MASS COMMUNICATION & SOCIETY, 2001, 4(4), 365–379
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę