Teorie komunikowania masowego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Szegda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: znajomość klasycznych teorii komunikowania masowego
C2: znajomość współczesnych teorii komunikowania masowego
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01
zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

K_W03
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

K_W12
ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02
potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, a także diagnozowania i projektowania
działań praktycznych

K_U08
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

K_K06
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście
wśród innych
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pomoce multimedialne
Treści programowe przedmiotu
 nauka o komunikowaniu a badanie komunikowania, naukowo o teoriach naukowych, tradycje analityczne,
 narodziny mediów masowych:
◦ media drukowane
◦ media audiowizualne
◦ film i muzyka
◦ zróżnicowanie mediów
 propaganda: biała i szara, propaganda vs perswazja, obrazy w głowach, jak tworzona jest wiedza o świecie
 podstawowe pojęcia i modele komunikowania masowego: społęczeństwo vs publiczność vs masa, kultura masowa vs kultura popularna, modele komunikowania
 teoria mediów a teoria społeczna: główne wątki teorii mediów, relacja media-społeczeństwo, w myśli teoretycznej: m.in. marksizm, funkcjonalizm, konstruktywizm itd.
 komunikowanie masowe a kultura: szkoła frankfurcka i totalna krytyka kultury, rehabilitacja kultury popularnej, płeć kulturowa, komercjalizacja, globalizacja kultury
 nowe media i nowe toerie: nowa widownia, nowe wzory komunikacji, technologie wolności
 normatywna społeczna teoria mediów: powstanie mediów publicznych, sfera publiczna, odpowiedzialność społeczna mediów, media alternatywne
 Etyka mediów:
 struktura i produkt mediów: wolność, równość, zróżnicowanie, prawda i jakość informacji, ład społeczny i kulturowy, więcej o odpowiedzialności
 ekonomia i zarządzanie mediami: media jako biznes (Max Kolonko), zasady ekonomiczne rządzące mediami, kontrola mediów, regulacja mediów masowych
 organizacje:
 organizacja mediów: jak zorganizowane są media, relacje z widownią, relacje ze społeczeństwem, elementy wewnętrznej struktury
 tworzenie kultury mediów: selekcja informacji, walko o dostęp do informacji, źródła informacji, logika kultury mediów
 treść:
 treść przekazu masowego: krytyczna analiza treści, ocena dokonań medialnych, tradycyjna analiza treści, metody badawcze
 gatunki i teksty: teksty kulturowe i ich znaczenie, struktura przekazów informacyjnych,
 globalne komunikowanie masowe: siły napędowe komunikowania, międzynarodowe zależności mediów, globalny handel w kulturze, globalne zarządzanie mediami
 opinia publiczna i komunikacja polityczna: ramy znaczenia, spirala milczenia, ostrzeganie o ryzyku, wpływ mediów na politykę i na przebieg wydarzeń
 widownia: skąd się bierze widownia, tradycje badawcze, typy widowni, publiczność, masa, widownia, zasięg widowni
 tworzenie się widowni: teorie korzystania i gratyfikacji, styl życia , płeć widowni, korzystanie z mediów, przyszłość widownia
 oddziaływanie mediów: typologia oddziaływania mediów, media przemoc i przestępczość kampanie, media a dzieci, socjalizacja i edukacja społeczna, kultywacja i rozrywka
Przyszłość komunikacji masowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza
ndst - Nie zna terminologii używanej w komunikacji społecznej, nie ma wiedzy o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, nie rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma nieuporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
dst- Zna w stopniu zadowalającym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć nie rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma w miarę uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
db- Zna w stopniu dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
bdb- Zna w stopniu bardzo dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, potrafi jej świadomie używać, posiada wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma szeroką wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
Umiejętności
ndst- Nie potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, nie potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, nie potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
dst - Potrafi w zadowalającym wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin choć nie potrafi dokonać analizy złożonych problemów medialnych, potrafi w miarę spójnie wypowiadać się, posiada zadowalającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi, choć może nie umieć wykorzystać ich do analizowania podejmowanych działań praktycznych
db - Potrafi dość sprawnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy prostych problemów medialnych, potrafi w sposób jasny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
bdb- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

Sposoby weryfikacji: aktywność na wykładzie (20%), egzamin pisemny (80%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Harold D. Lasswell The structure and function of communication in society, Lippmann W., Public opinion, część 1 i 7
D.McQuail, Teoria komunikowania masowego, rozdział 7, oraz przygotować „cztery teorie prasy”
E. Katz, COMMUNICATIONS RESEARCH SINCE LAZARSFELD
E. Katz, Lazarsfeld\\\\\\\'s map of media effect.
Sonia Livingstone, On the influence of ‘Personal Influence’ on the study of audiences.
Wright Mills, The power elite, rozdział 1: The higher circles.
Adorno, Horkheimer, Dialektyka oświecenia, rozdz. Przemysł kulturalny
Adorno, Dialektyka negatywna,
E. Katz, D. Dyan, Wydarzenia medialne : historia transmitowana na żywo, wybrany fragment.
Berger, Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, wybrany fragment: Społeczeństwo jako rzeczywistość subiektywna.
J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, Typy działania komunikacyjnego
R. Clark, STUART HALL “ENCODING / DECODING”
S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie”, nr 1-2.
M.McLuhan, Zrozumieć media: wybrany fragment: środek jest przekazem, środki zimne i gorące, Słowo pisane, czyli oko zamiast ucha,
Elisabeth Neulle-Neuman, Spirala milczenia: opinia publiczna-nasza skóra społeczna, wybrane fragmenty
M.McCombs, Ustanawianie agendy, rozdz. 6, 7, 8, 9.
U. Eco, Czytelnik modelowy
U. Eco, Semiologia życia codziennego, rozdz. Kronika globalnej wioski
F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, s. 77-88.
Steven H. Chaffee and Miriam J. Metzger, The End of Mass Communication?, MASS COMMUNICATION & SOCIETY, 2001, 4(4), 365–379
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin