Konwersatorium metodologiczne III: Badania nad rolą doświadczenia w pedagogice (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 6
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Pogłębienie świadomości, że zasadniczym przedmiotem badań pedagogicznych jest doświadczenie wychowania (a nie pojęcia, hipostazy). C2 - Inspirowanie do krytycznej analizy sposobów badania doświadczenia wychowania w pedagogice. C3 - Inspirowanie do twórczych poszukiwań dróg głębokiego poznania doświadczenia wychowania we własnym obszarze zainteresowań badawczych.
Wymagania wstępne
Zaliczony kurs pedagogiki ogólnej i metodologii badań pedagogicznych na poziomie magisterskim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: K_W01 - Student ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki), dzięki niej wskazuje zróżnicowane możliwości pedagogicznego badania doświadczenia. K_W02 - Student zna na poziomie zaawansowanym pojęcie doświadczenia, rozumie jego zastosowania w pedagogice i innych naukach o człowieku. K_W07 - Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym pedagogiczne metody i techniki oraz szkoły badawcze, mające zastosowanie w badaniach nad ludzkim doświadczeniem.
UMIEJĘTNOŚCI: K_U03 - Student posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na samodzielne formułowanie problemów i projektowanie rozwiązań metodologicznych dotyczących kwestii pedagogicznego badania doświadczenia. K_U04 - Student posiada rozwinięte zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy na temat doświadczenia ludzkiego i poszerzania własnych pedagogicznych kompetencji metodologicznych, służących jego badaniu, zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym. K_U10 - Student posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach naukowych pedagogiki i innych dyscyplin humanistycznych w dziedzinie badania ludzkiego doświadczenia.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K_K01 - Student ma świadomość poziomu własnej koncepcji badawczej w aspekcie możliwości zbadania w jej ramach ludzkiego doświadczenia oraz istotności wkładu w rozwój pedagogicznej wiedzy o doświadczeniu uczestników wychowania.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium.
Treści programowe przedmiotu
1. Obecność myślenia o ludzkim doświadczeniu w twórczości filozoficznej.
2. Sposoby badania doświadczenia ludzkiego.
3. Potrzeba i możliwości łączenia podejścia empirycznego i humanistycznego w badaniach nad doświadczeniem wychowania.
4. Ludzkie doświadczenie jako przedmiot badań pedagogiki.
5. Istota doświadczenia wychowania w różnorodnych koncepcjach pedagogicznych.
6. Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze metodologii badań proponowanej przez pedagogikę różnych nurtów i orientacji (pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy fenomenologiczno-hermeneutycznej, pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy empirycznej, pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy emancypacyjnej, pedagogikę nurtu realistyczno-pozytywistycznego, pedagogikę nurtu pragmatycznego, pedagogikę nurtu konstruktywistycznego).
7. Zasady etyczne w prowadzeniu badań nad ludzkim doświadczeniem w pedagogice.
8. Prezentacja własnych wyborów metodologicznych dotyczących badania nad doświadczeniem wychowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student w trakcie wypowiedzi pisemnej lub ustnej zaliczającej przedmiot potwierdza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Berner H., Współczesne kierunki pedagogiczne, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 1. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006, s. 195–213.
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.
Hejnicka-Bezwińska T.(red.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz 2011.
Starnawski W., Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 2008.
Krüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005. D. Kubinowski,
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia - metodyka - ewaluacja, Lublin 2010.
Kubinowski D., Nowak M., (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.
Nowak M., Doświadczenie dialogu w tworzeniu wiedzy pedagogicznej, w: E. Dąbrowa, D. Jankowska, Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010, s. 168 i nast.
Nowak M., Magier P., Szewczak M., Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin 2010.
Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.
Rubacha K. (red.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca:
Dilthey W., Określenie „nauk o duchu”, w: Z Kuderowicz (oprac.), Dilthey, Warszawa 1987, s.186-190.
Dilthey W., Rozumienie i życie, w: G. Sowiński (red.), Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, tłum. G. Sowiński, Kraków 1993, s. 41-96.
Dilthey W., Właściwości nauk humanistycznych, w: Z Kuderowicz (oprac.), Dilthey. Warszawa 1987, s.191-195.
Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. T. 5. Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności, Gdańsk 2010.
Krąpiec M. A., Ja-człowiek, Lublin 2005.
Krąpiec A. (red.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. II. C-D. Lublin 2001.
Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.
Golonka-Legut J., Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego, Wrocław 2019.
Martyniuk W.. O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów, Kraków 2019.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem