Angielski medialny (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie nabywanych umiejętności językowych przy przekładzie i analizie angielskich tekstów prasowych, telewizyjnych i internetowych przy tym poszerzanie słownictwa specjalistycznego związanego z mediami, a także poszerzanie wiedzy z zakresu medioznawstwa, a w szczególności nowych mediów, w języku angielskim. Studenci są poddawani ciągłej stymulacji językowej, jako że zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim z ograniczoną do minimum obecnością języka polskiego.
Wymagania wstępne
W1 - Poziom biegłości językowej studenta odpowiada poziomowi B1 zgodnie z wytycznymi europejskiego systemu kształcenia językowego.
W2 - Ma elementarną wiedzę dotyczącą sposobów komunikowania interpersonalnego i społecznego.
W3 - Potrafi dokonać analizy zjawisk społecznych.
W4 - Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych
K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_W01 zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej, zna wybrane systemy medialne innych krajów
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna m.in. burza mózgów, metoda tekstu przewodniego, gry dydaktyczne m.in. gry funkcyjne, symulacyjne i decyzyjne)
Metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, pokaz z objaśnieniem)
Praca w grupach
Praca przy komputerach
Treści programowe przedmiotu
Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia wchodzące w zakres nauki o mediach, a w szczególności z związane nowymi mediami i nowymi trendami w mediach tradycyjnych. Poruszane będą kwestie języka nowych mediów, problemu prezentowania rzeczywistości przez media, wpływu instytucji medialnych oraz roli publiczności. Na przykładzie oryginalnych angielskich tekstów możliwe będzie dostrzeżenie jak nowe technologie zmieniają media i sposoby, jakimi informacja jest dostarczana odbiorcom. Jednym z najważniejszych omawianych aspektów nowych technologii jest interaktywność, która daje człowiekowi możliwość wpływania na otrzymywany produkt medialny.

Proponowane tematy zajęć:
1. Old media values in new media venues
2. Mouse morality – Disney and values
3. Corporations and values – the media image of Coca-Cola company
4. Attention, interest, desire, action – the aim of advertising
5. Daniel Boorstin: Pseudo-event
6. New Media Exposure – Felix Baumgartner’s Case Study
7. Real-time marketing
8. James Bond Franchise and Marketing
9. Advertising and Marketing Vocabulary Review
10. Media, Culture, Entertainment and Philosophy Vocabulary Review
11. Theodore Adorno: Culture industry and standardization
12. Angela Ndalianis: Neo-baroque aesthetics and contemporary entertainment
13. Illusions and video games
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 50% oceny końcowej
2. Końcowe zaliczenie pisemne w formie testu na rozumienie tekstu i słownictwo - 50% oceny końcowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Krystyna Luto, Maciej Ganczar, Lexical Compendium. Media (Poltext: Warszawa, 2007)
Nick Ceramella, Elizabeth Lee, Cambridge English for the Media (Cambridge University Press, 2008)
Peter Wall, Media Studies for AQA GCSE (HarperCollinsPublishers: Londyn, 2007)
John Price, GCSE Media Studies (Nelson Thornes: Chelenham, 2003)
Mandy Essen, Martin Philips, John Ashton i Mike Edwards, WJEC GCSE Media Studies (Pearson Education Limited: United Kingdom, 2009)

Literatura uzupełniająca:
Joe Nichols i John Price, Advanced Studies in Media (Thomas Nichols and Sons Ltd.: Cheltenham, 1998)
Joanne Sutter, Vocabulary: Media and Marketplace Words (Saddleback Educational Publishing: Irvine, CA, 2002)
Joseph Turow, Media Theory: An Introduction to Mass Communication (Routledge: Nowy Jork, 2009).
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę