Angielski medialny (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - praktyczne wykorzystanie nabywanych umiejętności językowych przy przekładzie i analizie angielskich tekstów prasowych, telewizyjnych i internetowych przy tym poszerzanie słownictwa specjalistycznego związanego z mediami na poziomie B2+
C2 - poszerzanie wiedzy z zakresu medioznawstwa, a w szczególności nowych mediów, w języku angielskim.
C3 - omówinie i przyswojenie zagadnień gramatycznych na poziomie B2+
Wymagania wstępne
W1 - Poziom biegłości językowej studenta odpowiada poziomowi (A2/B1) zgodnie z wytycznymi europejskiego systemu kształcenia językowego.
W2 - Ma elementarną wiedzę dotyczącą sposobów komunikowania interpersonalnego i społecznego.
W3 - Potrafi dokonać analizy zjawisk społecznych.
W4 - Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych
K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_W01 zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
K_W14 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej, zna wybrane systemy medialne innych krajów
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna m.in. burza mózgów, metoda tekstu przewodniego, gry dydaktyczne m.in. gry funkcyjne, symulacyjne i decyzyjne)
Metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, pokaz z objaśnieniem)
Praca w grupach
Praca przy komputerach
Treści programowe przedmiotu
W czasie zajęć kontunuowane jest omówionie najważniejszych zagadnień wchodzących w zakres nauki o mediach, a w szczególności z związanych nowymi mediami i nowymi trendami w mediach tradycyjnych. Poruszane będą kwestie języka nowych mediów, problemu prezentowania rzeczywistości przez media, wpływu instytucji medialnych oraz roli publiczności. Na przykładzie oryginalnych angielskich tekstów możliwe będzie dostrzeżenie jak nowe technologie zmieniają media i sposoby, jakimi informacja jest dostarczana odbiorcom. Omawiane zagadnienia będą wchodzić w skład działów tematycznych: Key concepts in media studies (Najważniejsze koncepty w medioznawstwie), Media language (Język mediów), Media forms (Formy dziennikarskie), Massmedia issues (Problematyka massmediów).

Zagadnienia gramatyczne wchodzące w zakres B2+ to: Mowa zależna – Reported Speech; Pytania bezpośrednie i niebezpośrednie – direct / indirect questions; Formy przysłówkowe; Zdania podrzędnie złożone- relative clauses; Czasowniki zwrotne; Porównania; Have/get something done; Gerunds / infinitives; Question tags; Phrasal verbs; Formy policzalne i niepoliczalne rzeczowników; Wyrażenia przyimkowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
2. Końcowe zaliczenie pisemne w formie testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2+. Test będzie zawierał części sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania, gramatyki języka angielskiego oraz specjalistycznego słownictwa z zakresu mediów, a w szczególności dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
3. Końcowe zaliczenie ustne w formie prezentacji sprawdzającej znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów w języku angielskim na poziomie B2+; nie opanował wymaganych zagadnień gramatycznych w języku angielskim na poziomie B2+
(U) - Student nie potrafi obserwować zjawisk społecznych, analizować ich z punktu widzenia problemów medioznawczych i integrować nabytej wiedzy przy komunikowaniu się w języku angielskim na poziomie B2+
(K) - Student nie potrafi przygotować się do komunikacji w języku angielskim ze specjalistami z dziedziny komunikacji społecznej i mediów

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawową terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów w języku angielskim na poziomie B2+; opanował w 30% wymagane zagadnień gramatycznych w języku angielskim na poziomie B2+
(U) - Student potrafi obserwować zjawiska społeczne, analizować je z punktu widzenia problemów medioznawczych i integrować nabytą wiedze przy komunikowaniu się w języku angielskim na poziomie B2+ w stopniu zadowalającym
(K) - Student rozumie potrzebę przygotowania się do komunikacji w języku angielskim ze specjalistami z dziedziny komunikacji społecznej i mediów, ale nie potrafi kompetentnie nawiązać kontaktu

Ocena dobra
(W)- Student zna większość część (70%) terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów w języku angielskim na poziomie B2+; opanował w 70% wymagane zagadnień gramatycznych w języku angielskim na poziomie B2+
(U)- Student potrafi obserwować zjawiska społeczne, analizować je z punktu widzenia problemów medioznawczych i integrować nabytą wiedze przy komunikowaniu się w języku angielskim na poziomie B2+ w stopniu dobrym
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie wymagającej komunikacji w języku angielskim ze specjalistami z dziedziny komunikacji społecznej i mediów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna przeważającą większość (90%) terminologii z dziedziny komunikacji społecznej i mediów w języku angielskim na poziomie B2+; opanował w 90% wymagane zagadnień gramatycznych w języku angielskim na poziomie B2+
(U)- Student potrafi obserwować zjawiska społeczne, analizować je z punktu widzenia problemów medioznawczych i integrować nabytą wiedze przy komunikowaniu się w języku angielskim na poziomie B2+ w stopniu dobrym
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu przy komunikacji w języku angielskim ze specjalistami z dziedziny komunikacji społecznej i mediów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve, Destination B2: Grammar and Vocabulary (MacMillan, 2006)
Allan Stuart, News Culture (Open University Press, 2004)
Krystyna Luto, Maciej Ganczar, Lexical Compendium. Media (Poltext: Warszawa, 2007)
Nick Ceramella, Elizabeth Lee, Cambridge English for the Media (Cambridge University Press, 2008)
Peter Wall, Media Studies for AQA GCSE (HarperCollinsPublishers: Londyn, 2007)
John Price, GCSE Media Studies (Nelson Thornes: Chelenham, 2003)
Mandy Essen, Martin Philips, John Ashton i Mike Edwards, WJEC GCSE Media Studies (Pearson Education Limited: United Kingdom, 2009)

Literatura uzupełniająca:
Joe Nichols i John Price, Advanced Studies in Media (Thomas Nichols and Sons Ltd.: Cheltenham, 1998)
Joanne Sutter, Vocabulary: Media and Marketplace Words (Saddleback Educational Publishing: Irvine, CA, 2002)
Joseph Turow, Media Theory: An Introduction to Mass Communication (Routledge: Nowy Jork, 2009).
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę