Warsztat telewizyjny (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Furmańczuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z telewizją jako medium. Zapoznanie słuchaczy z rolą i umiejętnościami jakie powinni posiadać poszczególni członkowie ekipy telewizyjnej. Przygotowanie do samodzielnej oraz zespołowej pracy przy produkcji telewizyjnej.
Wymagania wstępne
Kwalifikacja na odpowiedni rok studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K02 student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; angażuje się we współpracę,
K_K03 student ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy,

K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań społecznych,

K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych,

K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych,

K_U12 potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole ,

K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach społecznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,

K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej
Metody dydaktyczne
Metoda podająca-wykład informacyjny
Metoda praktyczna – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Treści programowe przedmiotu
- Produkcja telewizyjna (pomysł, źródła informacji, dokumentacja, zdjęcia, postprodukcja)
- Język filmu (obraz, światło, dźwięk, montaż)
- Umiejętności poszczególnych członków ekipy i współpraca podczas realizacji zdjęć
- Realizacja krótkich form telewizyjnych
- Zachowanie przed kamerą
- Analiza wybranych produkcji telewizyjnych
- Dokładność, rzetelność i obiektywizm dziennikarski
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student oceniany jest poprzez obecność i aktywność na zajęciach
(tj. poprawne i sprawne wykonywanie poleceń prowadzącego) oraz zaliczenie praktyczne.

ocena ndst - brak wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
ocena dost - wiedza i umiejętności podstawowe
ocena dobra - wiedza i umiejętności praktyczne wykraczające poza podstawy
ocena bdb - student wykazuje się kompletną znajomością tematu i umiejętnościami praktycznymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, WUJ, Kraków 2006.
Harcup T., Dziennikarstwo - teoria i praktyka, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010.
Dziennikarz na wizji. red. Mirosław Skalski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014.
Zonn L., W montażowni - wczoraj, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, Łódź 2008.
Dziennikarstwo i świat mediów. red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008.
A. Magdoń: „Reporter i jego warsztat”, Kraków 2000 r.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę