Warsztat radiowy (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Żurakowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Doskonalenie warsztatu dziennikarza radiowego .
Kształtowanie praktycznych umiejętności projektowania i realizacji form radiowych. Wzmacnianie aktywności, kreatywności, dociekliwości, wrażliwości społecznej, umiejętności relacjonowania świata poprzez dźwięk w jego różnorodnych radiowych formach.
Wymagania wstępne
1. Wiedza nt. gatunków i form radiowych.
2. Podstawowe umiejętności związane z praktyką radiową lub gotowość podjęcia nauki w tym zakresie.
3. Odpowiedzialna postawa dziennikarska oraz zaangażowanie w realizację projektów radiowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji medioznawczych i kulturalnych, pogłębioną w zakresie wiedzy o radiu i dziennikarskiej praktyki radiowej

K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce radiowej

K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu
komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z produkcją radiową

K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

K_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; angażuje się we współpracę
Metody dydaktyczne
Metoda projektów edukacyjnych, burza mózgów, dyskusja, prezentacja i krytyczna analiza materiałów dziennikarskich, action learning, learning by doing, tutoring
Treści programowe przedmiotu
1. Małe formy dźwiękowe
2. Akustyka i estetyka brzmienia
3. Relacja reporterska
4. Kompozycja audycji
5. Technika montażu
6. Zasady pracy w redakcjach radiowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny

ocena bardzo dobra
W: Student ma gruntownie uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji medioznawczych i kulturalnych, pogłębioną w zakresie wiedzy o radiu i dziennikarskiej praktyki radiowej

U: Student wyróżnia się pogłębionymi umiejętnościami obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce radiowej oraz potrafi samodzielnie i trafnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z produkcją radiową

K: Student ma wysoką świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie bardzo dobrze potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego jako drogi doskonalenia warsztatu dziennikarza radiowego. Student jest całkowicie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje dużą aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; często i z własnej inicjatywy angażuje się we współpracę.

ocena dobra
W: Student posiada uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji medioznawczych i kulturalnych, pogłębioną w zakresie wiedzy o radiu i dziennikarskiej praktyki radiowej

U: Student posiada dobre umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce radiowej oraz potrafi, niewielką pomocą prowadzącego, trafnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z produkcją radiową.

K: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie dobrze potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego jako drogi doskonalenia warsztatu dziennikarza radiowego. Student jest w znacznym stopniu gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje dość dużą aktywność, podejmuje trud i odznacza się znaczną wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; dość często i z własnej inicjatywy angażuje się we współpracę.

ocena dostateczna
W: Student ma dostatecznie uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji medioznawczych i kulturalnych, pogłębioną w zakresie wiedzy o radiu i dziennikarskiej praktyki radiowej

U: Student posiada dostatecznie ugruntowane umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce radiowej oraz potrafi, kierując się wskazówkami prowadzącego, trafnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z produkcją radiową

K: Student ma dostateczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie w stopniu wystarczającym potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego jako drogi doskonalenia warsztatu dziennikarza radiowego. Student jest w zadowalającym stopniu gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje przynajmniej okazjonalnie aktywność, podejmuje trud i odznacza się zauważalną wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; sporadycznie i za namową prowadzącego angażuje się we współpracę.

ocena niedostateczna
W: Student nie ma uporządkowanej wiedzy o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji medioznawczych i kulturalnych, pogłębionej w zakresie wiedzy o radiu i dziennikarskiej praktyki radiowej

U: Student nie posiada pogłębionych umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce radiowej oraz nie potrafi samodzielnie i trafnie wykorzystywać i integrować wiedzy teoretycznej z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z produkcją radiową

K: Student nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego jako drogi doskonalenia warsztatu dziennikarza radiowego. Student nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; nie wykazuje aktywności, nie podejmuje trudu i nie odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; nawet za namową prowadzącego nie angażuje się we współpracę.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Praca radiowa: felieton dźwiękowy
2. Radiowy przegląd prasy branżowej
3. Wywiad specjalistyczny (nagranie w studiu)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. R. McLeish, Pordukcja radiowa, tłum. A. Sadza, Kraków 2017.
2. A. Wójciszyn-Wasil, Kompetencje dziennikarza radiowego w dobie konwergencji mediów, w: Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, red. M. Bialek, M. Iwanowska, Warszawa 2018.
3. T. Bonini, Doing radio in the age of Facebook,\"Radio Journal. International Studies in Broadcast and Audio Media\" 2014, nr 1.
5. K. Klimczak, Jak stworzyć radiowy reportaż - czyli etapy pracy nad tekstem audialnym, \"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica\" 2008, nr 10.
6. Przyszłość dziennikarstwa radiowego, red. B. Nierenberg, J. Kania, J. Kreft, Kraków 2016.
7. Audycje radiowe i materiały dziennikarskie

Literatura uzupełniająca:
1. Radio: The Resilient Medium, ed. G. Sarkey, G. Stachyra, M. Oliveira, Sunderland 2014.
2. D. Atkinson, The Sound Production, London 2013.
3. A. Al-Rawi, Understanding the Social Media Audiences of Radio Stations, \"Journal of Radio & Audio Media\" 2016, nr 1.
4. P. Cordeiro, Radio becoming r@dio. Convergence, interactivity and broadcasting trends in perspective, \"Participations. od Audience and Reception Studies\" 2012, nr 2.
5. Klinika dziennikarstwa. Credo, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław 2016.
6. Klinika dziennikarstwa. Diagnoza, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław 2017.
7. R. Kapuściński, To nie jest zawód dla cyników, Warszawa 2013.
8. G. Starkey, A. Crisell, Radio Journalism, London-New York 2009.
9. Bieżące artykuły z pracy branżowej
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę