Warsztat prasowy (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Olga Białek-Szwed
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie w specyfikę pracy redakcji prasowej. C2 - nauczenie i ćwiczenie sprawności warsztatowej dziennikarza prasowego. C3 - umiejętność zbierania materiałów, pisania oraz redagowania różnych gatunkowo artykułów prasowych.
Wymagania wstępne
W1 - wiadomości z następujących przedmiotów: Dziennikarskie Źródła Informacji, Gatunki Dziennikarskie, Kultura Języka.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji medioznawstwa, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów medioznawczych. K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych. K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI - K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych. K_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych ze specjalistami, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań. K_U09 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności medioznawczej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych. K_U12 potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań -profesjonalnych; angażuje się we współpracę. K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań społecznych. K_K07 jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach.
Metody dydaktyczne
Wykład, heureza, burza mózgów, prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Specyfika zawodu dziennikarza prasowego/elementy historii zawodu/pojęcia: reporter-dziennikarz-redaktor.
2. Informacja dziennikarska/zasada odwróconej piramidy i inne układy kompozycyjne tekstów.
3. Etapy pracy nad tekstem.
4. Biogram a wspomnienie pośmiertne
5. Selekcja informacji
6. Rodzaje piśmiennictwa/literatura piękna a literatura naukowa a literatura popularnonaukowa a dziennikarstwo
7. Lid – teoria i przykłady/ rodzaje lidów/ samodzielne konstruowanie lidów.
8. Tytuły – teoria i przykłady/sposoby budowania atrakcyjnych tytułów – wykorzystanie gier językowych
9. Gatunki informacyjne. Teoria i ćwiczenia (tj. wzmianka, notatka, infografika, zapowiedź, fait divers, infotainment, sprawozdanie, relacja, raport, korespondencja, życiorys, przegląd prasy, streszczenie, porównanie)
10. Pojęcie stylu i odmiany stylu. Style book w redakcjach. Style indywidualne i funkcjonalne
11. Język wypowiedzi dziennikarskiej
12. Funkcje wypowiedzi prasowych (głównie f. informacyjna i perswazyjna). Gry językowe. Agresja werbalna.
13. Gatunki publicystyczne. Teoria i ćwiczenia (tj. recenzja, felieton, komentarz, reportaż (różne rodzaje-odmiany), esej, sonda
14. Wywiad/
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
artykuły realizujące różne omawiane wcześniej gatunki prasowe
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Adams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kraków 2007.
2. Allan S., Kultura newsów, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
3. Andrews P., Dziennikarstwo sportowe. Praktyczny przewodnik, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
4. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Wyd. Stentor, Warszawa 2007.
5. Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warszawa 2007.
6. Czarnecki P., Etyka mediów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
7. Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, Palczewski M., Worsowicz M. (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006.
8. Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
9. Hennessy B., Dziennikarstwo publicystyczne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
10. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Universitas, Kraków 2000.
11. Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
12. Michalski B., Kononiuk Tadeusz, Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
13. News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, Palczewski M., Worsowicz M. (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010.
14. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
15. Ostrowski A., Dziennikarstwo sportowe, Wyd. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003.
16. Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Wyd. Universitas, Kraków 2002.
17. Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
18. Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Borkowski I. (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
19. Warecki W., Warecki M., Co wpływa na dziennikarzy…. I na co mają wpływ dziennikarze?, Wyd. Poltext, Warszawa 2006.
20. Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
21. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria Praktyka Język, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
22. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Pokorna-Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca
miesięcznik branżowy „Press”
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę