Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Jacek Dąbała
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Głównym celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej przez studentów oraz ostateczne profesjonalne i akademickie sprofilowanie sylwetki absolwenta ww studiów.
Wymagania wstępne
Kwalifikacja na odpowiednim roku studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K_K02 est gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; angażuje się we współpracę
K_K03 ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
W trakcie pisania pracy studenci zdobywają na kolejnych zajęciach wiedzę na temat m.in. procesów komunikowania, projektowania i prowadzenia badań medioznawczych, różnych subdyscyplin komunikacji społecznej oraz uczestników procesu komunikowania.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych
K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
Zdobywają umiejętność m.in. obserwacji i interpretacji zjawisk medialnych, analizowania i interpretowania problemów medioznawczych, samodzielnego zdobywania wiedzy, konstruowania podstawowych badań medioznawczych, formułowania wniosków, opracowywania i prezentowania wyników badawczych oraz pomysłów, wątpliwości i sugestii, oceniania przydatności metod.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_W01 zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu medioznawstwa w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk
K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
Zdobywają kompetencję w zakresie m.in. podejmowania wyzwań zawodowych, zachowania się w sposób profesjonalny, poszukiwania optymalnych rozwiązań, aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach medialnych, przygotowania się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Krytyczna dyskusja na temat wskazanych lektur i rozdziałów prac. Analiza poszczególnych wypowiedzi, polemizowanie poparte argumentami, kreatywne prezentowanie własnej wiedzy, doskonalenie sposobu profesjonalnego komunikowania się w grupie, wypowiadanie się w pracy zgodnie z metodami i przyjętymi dobrymi praktykami naukowymi.
Treści programowe przedmiotu
Lektura wieloaspektowych i aktualnych artykułów oraz książek z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, z zakresu szeroko rozumianej komunikacji medialnej (np. warsztat dziennikarski - filmoznawstwo - literaturoznawstwo), komunikowania i aksjologii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecnośc na zajęciach, zaangażowanie w dyskusję, przygotowanie do zajęć, poziom merytoryczny i prezentacyjny wypowiedzi. Poziom napisanych fragmentów pracy magisterskiej i ukonczonej całości.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Teksty sa stale aktualizowane i dostosowywane do proponowanych i zatwierdzanych tematów prac.
Do wstępnych lektur należą:
1. J.Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Próby teoretycznoliterackie, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1992
2. R.D.Wimmer, J.R.Dominick, Mass media. Metody badań, przekł. T.Karłowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008
3. Zawartość mediów, czyli rozważania na metodologią badań medioznawczych, pod red. T.Gackowskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem