Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wybór i sformułowanie tematu pracy dyplomowej
C2 - skonstruowanie planu rozprawy i jego zrealizowanie
C3 - przygotowanie ostatecznego kształtu pracy magisterskiej, poprawnej merytorycznie, językowo, stylistycznie i edytorsko
C4 - zdobycie umiejętności argumentacji naukowej, prowadzenia badań i dyskusji naukowych
Wymagania wstępne
W1 - licencjat z zakresu językoznawstwa, marketingu lub genologii dziennikarskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu medioznawstwa w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk
K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej komunikacji społecznej (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wioloparadygmowości, ew. poliparadygmowości, prowadzenia badań w medioznawstwie)
K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji medioznawstwa, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
K_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów medioznawczych
K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych
K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji medioznawczych i kulturalnych, pogłębioną w wybranych zakresach
K_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych
K_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów medialnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin naukowych
K_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi
K_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, skazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny medioznawstwa
K_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę c
Metody dydaktyczne
Seminarium, \\\"burza mózgów\\\", metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, referat
Treści programowe przedmiotu
1. Wybór tematu pracy magisterskiej. Dyskusja z uzasadnieniem wyboru i pierwszymi przymiarkami do metodologii opisu
2. Dyskusja o planie pracy i literaturze potrzebnej do jej napisania
3. Sprawozdania z lektur do pracy - skupienie się na problemach i zagadnieniach, które mogą być rozwijane w pracy
4. Prezentacja fragmentów pracy przez każdego z uczestników seminarium
5. Dyskusja o niezbędnych poprawkach i ich nanoszenie
6. Prezentacja i szlifowanie poszczególnych części i całej pracy
7. Korekta językowo-stylistyczna
8. Korekta redakcyjno-edytorska
9. Złożenie gotowej pracy
10. Przygotowania do obrony
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student otrzymuje zaliczenie jeśli:
- w semestrze I - przygotuje temat pracy,
- w semestrze II - przygotuje wstępny plan pracy i listę lektur
- w semestrze III - przygotuje minimum pierwszy rozdział pracy
- w semestrze IV - przygotuje kolejne rozdziały i przedłoży gotową pracę dyplomową.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura dobierana indywidualnie do tematu pracy, wybranego przez studenta. Bazę stanowi seria \\\"Komunikacja\\\" Wydawnictwa PWN oraz \\\"Pragmatyka językowa\\\" Romana Kalisza (Gdańsk 1993) oraz \\\"Pragmatyka\\\" Stephena C. Levinsona (Warszawa 2010)
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem