Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Studenci doskonalą i poszerzają wiedzę o zasadach pisania prac naukowych
C2 Studenci przygotowują prace magisterskie
Wymagania wstępne
W1 - Od studentów wymagane jest zainteresowanie badawczymi projektami dotyczącymi przekazów wizualnych (struktura, znaczenie, formy, funkcje)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna terminologię używaną w komunikacji społecznej związaną z medioznawstwem - K_W01
2. student zna orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wioloparadygmowości, ew. poliparadygmowości, prowadzenia badań w medioznawstwie - K_W04
UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące tematu swojej pracy magisterskiej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin naukowych - K_U04
2. student posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów - K_U05
3. student rozwija umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań medioznawczych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne techniki badawcze, konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań przekazów medialnych - K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego - K_K01
2. student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, odznacza się zaangażowaniem i wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych działań edukacyjnych; angażuje się we współpracę - K_K02
3. student utożsamia się z wartościami, celami i realizowanymi zadaniami, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu inicjatyw medioznawczych w zakresie badań przekazów medialnych - K_K04
Metody dydaktyczne
W pracy ze studentami stosowane są różnorodne metody: lektura własna studentów, dyskusje, elementy wykładu, wystąpienia własne studentów, mające na celu prezentacje tematów prac, problemów badawczych, koncepcji pracy, struktury pracy, oraz napisanych rozdziałów.
Treści programowe przedmiotu
Tematyka prac magisterskich pisanych na seminarium związana jest przede wszystkim z funkcjonowaniem wizualnych środków masowego przekazu i sposobami użycia obrazu w konstruowaniu dyskursu medialnego.
Komunikowanie wizualne definiowane jest jako przekaz, wykorzystujący takie środki jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografia, film.
Kolejnym obszarem jest zagadnienie wykorzystania obrazu w mediach i jego funkcje – informacyjne, edukacyjne, retoryczne (perswazyjne) oraz artystyczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student otrzymuje zaliczenie, jeśli:
(W) zna terminologię używaną w komunikacji społecznej związaną z medioznawstwem, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wioloparadygmowości, ew. poliparadygmowości, prowadzenia badań w medioznawstwie
(U) potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące tematu swojej pracy magisterskiej z wykorzystanniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin naukowych, posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, rozwija i doskonali umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań medioznawczych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne techniki badawcze, konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań przekazów medialnych
(K) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się zaangażowaniem i wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych działań edukacyjnych, angażuje się we współpracę z innymi podmiotami, utożsamia się z wartościami, celami i realizowanymi zadaniami, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu inicjatyw medioznawczych w zakresie badań przekazów medialnych

Student nie otrzymuje zaliczenia, jeśli:
(W) nie zna podstawowej terminologii używanej w komunikacji społecznej związanej z medioznawstwem, nie zna orientacji badawczych, nie zna strategii i metod badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; nie rozumie postulatu wioloparadygmowości, ew. poliparadygmowości, prowadzenia badań w medioznawstwie
(U) nie potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, nie posiada umiejętności konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące tematu swojej pracy magisterskiej z wykorzystanniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin naukowych, nie posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, nie rozwija i nie doskonali umiejętności badawczych, nie potrafi formułować problemów badawczych, nie dobiera adekwatnych technik badawczych, nie potrafii konstruować narzędzi badawczych, nie potrafi opracować i zaprezentować wyników swoich badań
(K) nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby rozwoju osobistego i zawodowego, nie wykazuje aktywności ani zaangażowania w podejmowaniu indywidualnych działań edukacyjnych, nie angażuje się we współpracę z innymi podmiotami
Warunki zaliczenia
1 semestr: obecność na zajęciach (75%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, sformułowanie tematu pracy, przygotowanie bibliografii podstawowej
2 semestr: obecność na zajęciach (75%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, opracowanie i oddanie planu pracy oraz I rozdziału
3 semestr: obecność na zajęciach (75%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, terminowe prezentowanie i oddawanie kolejnych rozdziałów pracy
4 semestr: obecność na zajęciach (75%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, przygotowanie i oddanie całości pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2007.
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2000.
K. Duraj-Nowakowa, Studiowanie literatury przedmiotu, Kraków 2003.
M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.
Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka. Kraków 2012.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem