Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marek Wódka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy o katolickiej nauce społecznej (skrót: KNS) jako dyscyplinie naukowej, jej statusie metodologicznym i głównych obszarach problemowych.
C2 - Ukazanie historycznych uwarunkowań KNS ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego Jana Pawła II.
C3 - Prezentacja szkół katolickiej myśli społeczno-etycznej, ośrodków KNS w Europie i sylwetek głównych ich przedstawicieli.
C4 - Charakterystyka głównych encyklik społecznych i interpretacja zawartych w nich zasad społeczno-etycznych.
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza na poziomie szkoły średniej o społeczeństwie i instytucjach społecznych, ich genezie i ewolucji.
W2 - Znajomość podstawowych terminów z zakresu etyki.
W3 - Znajomość historii powszechnej na poziomie szkoły średniej ze szczególnym uwzględnieniem epoki Oświecenia i historii najnowszej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie WIEDZY
W1 - Student ma wiedzę o zbiorze zasad i wartości KNS oraz o podstawowych prawach i obowiązkach osoby ludzkiej (Un_W09 S2P_W07).
W2 - Student zna rozwiniętą przez Jana Pawła II personalistyczną koncepcję człowieka jako podmiotu i celu życia społecznego (Un_W08 S2P_W05).
W3 - Student ma pogłębioną wiedzę o czterech obszarach egzystencji człowieka (społeczeństwie, gospodarce, kulturze, polityce) oraz o zasadach etycznych regulujących ład społeczno-gospodarczy (Un_W10 S2P_W08; Un_W11 S2P_W09).
W4 - Student ma wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych mediów i ich etycznej odpowiedzialności (Un_W12 H2P_W04).

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student potrafi samodzielnie analizować oraz krytycznie ocenić zjawiska społeczne z perspektywy godności osoby ludzkiej jako wartości uniwersalnej i absolutnej (Un_U07 S2P-U03).
U2 - Student posiada umiejętność uzasadniania postaw i działań wynikających z najważniejszych zasad i wartości katolickiej nauki społecznej oraz ich aplikacji w przestrzeni publicznej (Un_U08 S2P-U05).
U3 - Student posiada umiejętność oceny funkcjonowania instytucji społecznych według kryterium sprawiedliwości społecznej oraz umiejętność uzasadnienia swojego stanowiska w tej kwestii (Un_U08 S2P-U10).

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K1 - Student jest wrażliwy na różne przejawy braku szacunku wobec godności osoby ludzkiej oraz na potrzebę implementacji postulatów katolickiej nauki społecznej w obszarze polityki i gospodarki (Un_K09 S2P_K03).
K2 - Student umie współdziałać w przygotowaniu projektów społecznych inspirowanych wartościami i zasadami katolickiej nauki społecznej (Un_K10 S2P_K05).
K3 - Student potrafi określić priorytety wynikające z podstawowych praw osoby ludzkiej oraz uwzględnić je przy podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich (Un_K11 H2P_K03).
K4 - Student ma świadomość potrzeby ustawicznego doskonalenia swojej wiedzy oraz potrzeby zachęcania i organizowania edukacji innych osób (Un_K11 H2P_K01).
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
1. KNS jako dyscyplina naukowa.
2. Ideologie społeczne i ich ocena w świetle KNS.
3. Państwo, społeczeństwo, naród, struktury pośrednie.
4. Główne zasady życia społecznego.
5. Teoria sprawiedliwości społecznej.
6. Prawa człowieka.
7. Praca ludzka - ujęcie społeczno-etyczne. Priorytet pracy przed kapitałem.
8. Ekologia integralna i teoria zrównoważonego rozwoju.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test egzaminacyjny (max. 15 pkt):
pkt.15,0-14.0 - ocena 5.0
pkt.13.5-12,5 - ocena 4,5
pkt. 12,0-10,0 - ocena 4,0
pkt. 9,5 - 8,5 - ocena 3,5
pkt. 8,0 - 7,0 - ocena 3,0
pkt. 6,5 - 0,0 - ocena 2,0
Prowadzący podaje Studentom tezy egzaminacyjne do każdego z przeprowadzonych wykładów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa
Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, S. Fel, J. Kupny (red.), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007; Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, J. Kupny, S Fel (red.), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2003; Cz.Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, RW KUL, Lublin 1994.
Uzupełniająca
Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Radwan M. i in. (red), t. 1-2, RW KUL, Rzym-Lublin 1996; Anzenbacher A., Christliche Sozialethik. Einfuehrung und Prinzipien, Schoening, Paderborn 1998; Nell-Breuning von O., Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzuege katholischer Soziallehre, Olzog, Muenchen 1985; The New Dictionary of Catholic Social Thought, J.A. Dwyer (ed.), Minnesota: The Liturgical Press, 1994.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin