Seminarium doktoranckie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi regułami i normami dysertacji naukowej, aby nabyli oni umiejętności i kompetencji teoretycznych i pragmatycznych w zakresie skonstruowania rozprawy spełniającej wymogi doktoratu
Wymagania wstępne
.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Doktorant zna zasady związane z metodyką pisania dysertacji naukowych na poziomie pogłębionym K_W03
Ma pogłębioną wiedzę o makrostrukturach i ruchach społecznych K_W03.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych pracy naukowej (piśmiennictwa naukowego) K_W03.
Ma pogłębioną wiedzę o perspektywach poznawczych, strategiach i metodach badań stosowanych w socjologii K_W04.
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat makrostruktur i ruchów społecznych, przy wykorzystaniu różnych źródeł, metod K_U03
Potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii makrostruktur i ruchów społecznych w celu badania konkretnych kwestii z w/w problematyki K_U07
Potrafi w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny wypowiadać się na piśmie (i w mowie) na tematy dotyczące makrostruktur i ruchów społecznych K_U07.
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu socjologii makrostruktur i ruchów społecznych K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Doktorant rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K05.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K05.
Odznacza się odpowiedzialnością za własne podejmowane decyzje i prowadzone działania związane pracą dyplomową K_K08
Docenia znaczenie socjologii i nauk pokrewnych dla rozwoju jednostki i kształtowania właściwych kategorii więzi w środowiskach społecznych K_K03
Metody dydaktyczne
Konwersatorium, metody dialogowe, dyskusja nad wyborem tematu dysertacji, jej planem, prezentacjami doktorantów
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem prac doktorskich są kwestie z zakresu m.in.:
socjologii nowych ruchów społecznych;
socjologii władzy (elit politycznych, układów nieformalnych, np. patronacko-klienckich);
socjologii sportu (sportowcy, kibice);
socjologii turystyki (badanie aktywności turystycznej różnych grup czy kategorii spolecznych);
socjologii ciała (np. zjawisko modelingu ciała, atrakcyjności fizycznej jako kapitału, biowładzy, biopolityki, medyko-władzy czy medykalizacji);
socjologii wartości (orientacji wartościujących);
socjologii młodzieży;
partycypacji społecznej i publicznej;
socjologii makrostruktur społecznych (np. naród, państwo, klasy i warstwy społeczne);
procesów transformacji społeczeństwa polskiego;
problematyki miasta (socjologia przestrzeni) i wsi;
fenomenu globalizacji itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wybór tematu dysertacji, przedstawienie planu pracy, wykonanie ewentualnych badań, prezentacja fragmentów pracy doktorskiej (I-III rok) oraz jej finalizacja (IV rok).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Publikacje dotyczące aktualnie realizowanych tematów prac doktorskich.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem