Seminarium doktoranckie z mikrostruktur społecznych i teorii socjologicznych (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Sławomir Partycki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy dyplomowej.
C2. Zapoznanie studentów z warsztatem pracy badacza.
C3. Zapoznanie studentów ze sztuką wystąpień publicznych prezentujących własny dorobek naukowy.
Wymagania wstępne
W1- wiedza na temat współczesnych teorii socjologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
Student ma wiedzę o metodyce pisania pracy dyplomowej.K_W01
Student ma wiedzę o warsztacie badawczym koniecznym w trakcie pisania rozprawy doktorskiej.K_W03
Student ma wiedzę o sposobie przygotowywania się do wystąpień publicznych prezentujących własny dorobek naukowy.K_W04

Umiejętności
Student pisze rozprawę doktorską zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego typu pracom. K_U03
Student opracowuje koncepcję badań własnych i samodzielnie przeprowadza badania. K_U02
Student prezentuje swój dorobek naukowy w trakcie wystąpień publicznych.K_U04

Kompetencje
Student jest otwarty na różne punkty widzenia, różne sposoby interpretacji rzeczywistości społecznej, różne sposoby analizy i oceny konkretnych problemów społecznych i gospodarczych.K_K04
Student jest świadomy konieczności stałego pogłębiania wiedzy z zakresu socjologii i poszukiwania nowych konceptualnych narzędzi służących opisowi dokonujących się stale przemian, transformacji społeczno-gospodarczych.K_K02
Metody dydaktyczne
Dyskusja, prezentacje, studia przypadków.
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka tematyki seminarium.
2. Struktura rozprawy doktorskiej.
3. Metodologia pisania pracy.
4. Wybór tematów rozpraw doktorskich.
5. Dobór literatury.
6. Określenie problemu badawczego. Pytania i hipotezy badawcze.
7. Opracowanie planu pracy.
8. Prezentacja poszczególnych części prac seminaryjnych.
9. Pisanie pracy.
10. Zdawanie egzaminów doktorskich.
11. Pisanie artykułów naukowych.
12. Obrona rozprawy doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Napisanie rozprawy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Barney Darin, 2008, Społeczeństwo sieci, Sic, Warszawa.
Baudrillard Jean, 2001, Przejrzystość zła, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
Aldridge Alan, Rynek, Sic, Warszawa 2006.
Atkinson Robert, Cort Randolph, 1998, The New Economy Index, Progressive Policy Institute, Washington.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Partycki S., Życie społeczne w krainie liczb, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca:
Castells M., Communication power. Oxford/New York, Oxford University Press 2009. Castells M., Aftermath: the cultures of the economic crisis. Oxford, UK: Oxford University Press 2012.
Castells M., Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge, MA, Polity Press 2012.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.
Castells M., The Power of Identity, Blackwell, Oxford 1997.
Coates J. F., Wartościowanie techniki – próba agendy na XXI wiek, [w:] Zacher L. W. (red.), Nauka. Technika. Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2012, s. 409-416.
Partycki S., Miłość a życie społeczne, Lublin 2018.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem