Współczesne teorie socjologiczne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Sławomir Partycki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studenta z wybranymi współczesnymi teoriami socjologicznymi, które umożliwią mu interpretowanie, wyjaśnianie i analizowanie zjawisk, procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie. K_W01, K_W04
C2. Wskazanie studentom powiązań wybranych współczesnych teorii socjologicznych z klasycznymi nurtami socjologicznymi.K_W04
C3. Przedstawienie studentom możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez przeniesienie współczesnych teorii na grunt badań nad zachowaniami i zmianami współczesnego społeczeństwa.K_W02
Wymagania wstępne
W1- znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii
W2- zainteresowanie tematyką zajęć
W3- Umiejętność samodzielnej pracy z tekstami naukowymi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
Student ma wiedzę na temat współczesnych teorii socjologicznych. K_W02, K_W04
Student zna najważniejsze pojęcia i terminy związane z konkretną współczesną teorią socjologiczną. K_W04
Student ma wiedzę o rozwoju współczesnej myśli socjologicznej, jej głównych przedstawicielach oraz w odniesieniu do klasycznych teorii socjologicznych. K_W02
Umiejętności
Student potrafi zinterpretować zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie. K_U01
Student porównuje stanowiska różnych autorów wobec problemów współczesnej myśli socjologicznej. K_U02
Kompetencje
Student jest świadomy znaczenia dorobku współczesnej myśli socjologicznej w odniesieniu do diagnozy problemów współczesnych społeczeństw. K_K02
Student jest wrażliwy na problemy wynikające z różnych sposobów interpretacji przemian współczesnych społeczeństw i konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.K_K08
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny.
Treści programowe przedmiotu
1.Nauka i pojęcie teorii naukowej.
2. Rozwój teorii socjologicznych.
3. Podstawy teorii funkcjonalno-strukturalnej.
4. Podejście empiryczne R. Mertona. Teoria średniego zasięgu.
5. Teorie systemu T. Parsonsa.
6. Funkcjonalizm systemowy N. Luhmanna.
7. Dialektyczna teoria konfliktu R. Dahrendorfa.
8. Funkcjonalna teoria konfliktu L. Cosera.
9. Podstawy i kształtowanie się teorii wymiany.
10. Behawiorystyczna teoria wymiany G. Homansa.
11. Dialektyczna teoria wymiany P. Blau.
12. Sieciowa teoria wymiany R. Emersona i K. Cook.
13. Społeczeństwo sieciowe M. Castellsa.
14. Umysł, jaźń, społeczeństwo. Synteza G. Meada.
15. Symboliczny interakcjonizm M. Blumera i M. Kuhna.
16. Dramaturgiczne ujęcie interakcji E. Goffmana.
17. Fenomonologia społeczna i socjologia życia codziennego A. Schutza.
18. Teoria strukturacji A. Giddensa.
19. Konstruktywizm strukturalistyczny P. Bourdieu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Na ocenę 2
W-Student: nie ma ogólnej wiedzy na temat podstawowych koncepcji współczesnych teorii socjologicznych.
U- nie potrafi scharakteryzować najważniejszych pojęć i terminów związanych z konkretną współczesną teorią socjologiczną, nie ma uporządkowanej wiedzy o rozwoju współczesnej myśli socjologicznej, jej głównych przedstawicielach oraz odniesieniu do klasycznych teorii socjologicznych. Student nie potrafi zinterpretować zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie posługując się współczesną myślą socjologiczną.
K-Nie jest świadomy znaczenie dorobku współczesnej myśli socjologicznej w odniesieniu do diagnozy problemów współczesnych społeczeństw.
Na ocenę 3
W- Student ma ogólną wiedzę na temat podstawowych koncepcji współczesnych teorii socjologicznych. Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju współczesnej myśli socjologicznej, jej głównych przedstawicielach oraz odniesieniu do klasycznych teorii socjologicznych.
U- Student potrafi scharakteryzować najważniejsze pojęcia i terminy związane z konkretną związane z konkretną współczesną teorią socjologiczną. Student potrafi zinterpretować zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie posługując się współczesną myślą socjologiczną.
K- Student jest świadomy znaczenie dorobku współczesnej myśli socjologicznej w odniesieniu do diagnozy problemów współczesnych społeczeństw.
Na ocenę 4
W-Student ma wiedzę na temat podstawowych koncepcji współczesnych teorii socjologicznych. Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić najważniejsze pojęcia i terminy związane z konkretną związane z konkretną współczesną teorią socjologiczną. Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju współczesnej myśli socjologicznej, jej głównych przedstawicielach oraz odniesieniu do klasycznych teorii socjologicznych z uwzględnieniem odniesienia się innych autorów do omawianych koncepcji.
U- Student potrafi zinterpretować i zaprezentować w sposób logiczny zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie posługując się współczesną myślą socjologiczną.
K-Jest świadomy i zorientowany na znaczenie dorobku współczesnej myśli socjologicznej w odniesieniu do diagnozy problemów współczesnych społeczeństw.
Na ocenę 5
W- Student ma poszerzoną wiedzę na temat koncepcji współczesnych teorii socjologicznych. Potrafi scharakteryzować, wyjaśniać najważniejsze pojęcia i terminy związane z konkretną współczesną teorią socjologiczną. Ma uporządkowaną i poszerzona wiedzę o rozwoju współczesnej myśli socjologicznej, jej głównych przedstawicielach oraz odniesieniu do klasycznych teorii socjologicznych z uwzględnieniem odniesienia się innych autorów do omawianych koncepcji.
U- Student potrafi zinterpretować, zaprezentować w sposób logiczny zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie posługując się współczesną myślą socjologiczną
K-Jest świadomy znaczenia dorobku współczesnej myśli socjologicznej w odniesieniu do diagnozy problemów współczesnych społeczeństw oraz wyraża własne stanowisko w tych kwestiach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Partycki, Miłość a życie społeczne, Lublin 2018.
J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, T1, T2, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:
P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

Lektury do zaliczenia przez studentów:
M. J. Lovaglia, Rozumienie teorii wymiany sieciowej, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. J. S. Coleman, Socjologia ekonomiczna z perspektywy teorii racjonalnego wyboru, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. N. Luhmann, Pojęcie społeczeństwa, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. P. J. DiMaggio, W. W. Powell, Nowe spojrzenie na \\\\\\\"żelazną klatkę\\\\\\\": instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. A. Touraine, Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. A. Schutz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. J. Habermas, Działania zorientowane na osiągnięcie porozumienia, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. Ch. Tilly, Historia i wyobraźnia socjologiczna, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin