Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paulina Mazurkiewicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Utrwalenie i poszerzenie wiedzy w oparciu o wybrane zagadnienia gramatyczne z języka francuskiego: gramatyka zdania, aspekt morfologiczny i składniowy czasowników.
C2 Umiejętność analizy zdań prostych i zastosowanie reguł gramatycznych w zadaniach na podstawie zdobytych wiadomości teoretycznych.
C3 Formułowanie poprawnych zdań i wypowiedzi za pomocą poznanych narzędzi językowych.
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa wiedza w zakresie gramatyki języka polskiego i innych języków.
W2 Zainteresowanie problematyką ze względu na jej duże znaczenie w zdobyciu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem francuskim w mowie i w piśmie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK W1 Student zna zasady odmiany czasowników w odpowiednim trybie i czasie.
EK W2 Student posiada wiedzę na temat wartości modalnych danego czasownika odmienionego w danym trybie i czasie.
EK W3 Student posiada wiedzę na temat wartości czasowych danego czasownika.
EK W4 Student posługuje się podstawową terminologią używaną dotyczącą morfologii czasownika.

EK U1 Student stosuje w mowie i w piśmie odpowiednie formy czasowników w zależności od wymaganego przez kontekst trybu i czasu.
EK U2 Student rozpoznać temat i końcówki danego czasownika przypisane danej odmianie.
EK U3 Student potrafi formułować poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym.
EK U4 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie morfologii czasownika do potrzeb komunikacji językowej.
EK U5 Student potrafi samodzielnie rozwijać umiejętności w zakresie morfologii czasownika francuskiego biorąc pod uwagę polecenia prowadzącego zajęcia.

EK K1 Student zna wartość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie określonym przez temat zajęć.
EK K2 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
EK K3 Student potrafi współpracować w grupie.
EK K4 Student ma świadomość potrzeby samodoskonalenia się.
EK K5 Student aktywnie bierze udział dyskusji.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia mające na celu sformułowanie problemu gramatycznego i zastosowanie reguł morfologicznych czasowników w praktyce.
Refleksja nad zagadnieniem, formułowanie reguły rządzącej w zdaniu lub tekście.
Ćwiczenia utrwalające użycie struktury gramatycznej.
Ćwiczenia mające na celu sformułowanie problemu gramatycznego i zastosowanie reguł morfologicznych czasowników w praktyce.
Refleksja nad zagadnieniem, formułowanie reguły rządzącej w zdaniu lub tekście.
Ćwiczenia utrwalające użycie struktury gramatycznej.
Praca w grupach.
Analiza przypadków.
Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. L’ordre de la phrase simple française
2. Les verbes être et avoir
3. Les verbes du 1er groupe
4. Les verbes du 2e groupe
5. Les verbes irréguliers 
6. Le présent
7. Le passé composé
8. L’imparfait
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra:
(W) Student przejawia całkowitą znajomość reguł morfologicznych, a także wartości modalnych i czasowych czasowników.
(U) Student doskonale zna teorię na temat morfologii czasownika i stosuje ją praktycznie bezbłędnie w ćwiczeniach.
(K) Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.

Ocena dobra:
(W) Student przejawia dobrą znajomość reguł morfologicznych, a także wartości modalnych i czasowych czasowników.
(U) Student stosuje reguły morfologii czasownika częściowo nieadekwatne do wymagań stawianych przez polecenie. Przejawia samodzielną aktywność w celu poznania tych reguł.
(K) Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.

Ocena dostateczna:
(W) Student wykazuje słabą znajomość reguł morfologicznych, a także wartości modalnych i czasowych czasowników.
(U) Student potrafi w większości zastosować reguły morfologii czasownika adekwatnie do wymagań stawianych przez polecenie. Przejawia samodzielną aktywność w celu poznania tych reguł.
(K) Student współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania.

Ocena niedostateczna:
(W) Student nie zna podstawowych reguł rządzących morfologią czasownika francuskiego.
(U) Student w ogóle nie potrafi zastosować reguł morfologii czasownika w mowie i w piśmie. Nie przejawia samodzielnej aktywności w celu poznania tych reguł.
(K) Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemman M.-F., 2005, Les exercices de grammaire. Niveau A1. Paris, Hachette FLE. (A)
2. Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Flament M.-F., Lacroix J., Renaudineau P., 2000, Exercices de grammaire en contexte. Niveau débutant, Paris, Hachette FLE (A).
3. Bady J., Greaves I., Petetin A., 2002, Grammaire. 350 exercices niveau débutant., Paris, Hachette FLE. (A)
4. Barnoud C., Sirejols E., 1991, Entraînez-vous. Grammaire.Exercices niveau débutant, Paris, Clé International. (A)
5. Bié N., Santinan Ph., 2005, Le nouvel entraînez-vous. Grammaire pour adolescents. 250 exercices., Paris, Clé International. (A)
6. Grand-Clément O., 2003,Le nouvel entraînez-vous. Conjugaison. 450 nouveaux exercices., Paris, Clé International.
7. Grégoire M., 2010, Grammaire progressive du français avec 440 exercices niveau débutant, Clé International.
8. Parodi L., Vallaco M., 2004, Exothèque. 900 exercices de grammaire. Niveau intermédiaire, Cideb.
9. Poisson-Quinton S., Huet-Ogle C., Boulet R, Vergne-Sirieys A., 2003, Grammaire expliquée du français - manuel, Niveau débutant, Clé International.
10. Poisson-Quinton S., Huet-Ogle C., Boulet R, Vergne-Sirieys A., 2003, Grammaire expliquée du français – cahier d’exercices, Niveau débutant, Clé International.
11. Supryn-Klepcarz M., 2010, Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, PWN.
12. Żuchelkowska A., 2005, Gramatyka języka francuskiego od A do…. B2, ad. Maurice Grevisse, Nowela / De Boeck.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę