Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Kawęcka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z podstawowymi zjawiskami gramatycznymi współczesnego języka rosyjskiego: częściami mowy, ich kategoriami leksykalno-gramatycznymi, zjawiskami składniowymi
C2 - nabycie umiejętności formułowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi w języku rosyjskim na poziomie A2+ ( po zakończeniu 1. roku).
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza z zakresu zjawisk gramatycznych i leksykalnych w języku ojczystym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02: Student zna system części mowy, ich kategorie gramatyczno-leksykalne oraz funkcje komunikacyjne w języku rosyjskim.
K_W04: Student poznał na poziomie A2+ język rosyjski w zakresie gramatyki praktycznej.
K_W01: Student ma świadomość doniosłości wiedzy gramatycznej w generowaniu poprawnych wypowiedzi pisemnych i ustnych w języku rosyjskim.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01: Student poprawnie wykorzystuje poznane części mowy w komunikacji ustnej i pisemnej w języku rosyjskim.
K_U01: Student posługuje się językiem rosyjskim w aspekcie gramatycznym na poziomie A2+.
K_U02: Student poprawnie logicznie i językowo wyraża swoje myśli w języku rosyjskim.
K_U15: Student planuje własny rozwój i poszerzanie swojej wiedzy lingwistycznej przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01: Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności, dokonuje korekty popełnianych błędów gramatycznych, poszerza swoją wiedzę nt. zjawisk gramatycznych współczesnego języka rosyjskiego.
K_K02: Student współpracuje w grupie.
K_K03: Student docenia znaczenie języka w kulturze europejskiej, ma świadomość - poprzez generowanie starannych wypowiedzi - odpowiedzialności za zachowanie kulturowego dziedzictwa.
K_K07: Student ma przekonanie o roli zachowania się w sposób profesjonalny, dostosowując swoje wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej.
Metody dydaktyczne
prezentacja multimedialna, praca indywidualna i zespołowa, dyskusja, analiza problemowa.
Treści programowe przedmiotu
Semestr zimowy:
1. Rzeczownik - podstawowe cechy morfologiczne, systemy deklinacji, wariantywność form, rzeczowniki nieodmienne, rodzaj i liczba rzeczowników.
2. Czasownik - system koniugacji, zasady tworzenia form czasu, tryb rozkazujący i przypuszczający, kategoria aspektu, czasowniki zwrotne.
3. Zaimek - klasy semantyczno-leksykalne: zaimki osobowe, pytające i dzierżawcze, systemy deklinacyjne.
4. Przymiotnik - klasy semantyczno-leksykalne, systemy deklinacyjne, stopniowanie przymiotników jakościowych, krótkie formy przymiotników.
5. Liczebniki - główne, porządkowe i zbiorowe, odmiana liczebników, związek liczebników w rzeczownikami, związek liczebników z przymiotnikami.
6. Przysłówki - znaczenia przysłówków, stopniowanie.
7. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.

Semestr letni:
1. Rekcja czasowników, różnice w języku rosyjskim i polskim.
2. Przyimek - konstrukcje przyimkowe ze znaczeniem czasowym, przestrzennym, jakościowym
3. Spójniki - ich znaczenia i funkcje składniowe.
4. Konstrukcje składniowe, wyrażające stosunki przestrzenne, kierunek ruchu, miejsce pobytu (zastosowanie przysłówków: здесь, сюда, там, туда).
5. Konstrukcje składniowe, wyrażające stosunki czasowe (powtarzalność, znaczenia uprzedniości, oznaczanie czasu w przybliżeniu).
6. Konstrukcje składniowe wyrażające stosunki przyczynowe i przyczynowo-skutkowe.
7.Wyrażanie stosunków modalnych (konieczność, zgoda, aprobata, możliwość / brak możliwości wykonania czynności, rada, prośba, wątpliwości, pobudzenie do działania.
8. Sposoby wyrażania negacji ogólnej i częściowej (zasady stosowania i pisowni zaimków przeczących i nieokreślonych)
9. Wyrażenia porównania.
10. Zdanie pojedyncze - wybrane różnice składniowe.
11. Zdanie złożone - najbardziej typowe znaczenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny na poziomie oceny niedostatecznej:
(W): Student nie zna systemu części mowy, nie potrafi przyporządkować kategorii gramatyczno-leksykalnych do danej części mowy, nie opanował języka rosyjskiego na poziomie A2+ w zakresie wiedzy gramatycznej.
(U): Student nie potrafi wykorzystać części mowy w generowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim, buduje wypowiedzi z błędami, niestarannie, nie przejawia gotowości do podniesienia poziomu swoich umiejętności językowych.
(K): Student nie przejawia inicjatywy współpracy w grupie, nie potrafi krytycznie ocenić zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, nie potrafi dokonać korekty popełnianych błędów gramatycznych, nie przejawia zainteresowania poszerzeniem swojej wiedzy przedmiotowej.

Kryteria oceny na poziomie oceny dostatecznej:
(W): Student zna system podstawowych części mowy, z reguły poprawnie przyporządkowuje kategorie gramatyczno-leksykalnych do danej części mowy, opanował w stopniu podstawowym język rosyjski na poziomie A2+ w zakresie wiedzy gramatycznej.
(U): Student potrafi wykorzystać podstawowe części mowy w generowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim, jednak w jego wypowiedziach można odnotować liczne błędy, student sporadycznie angażuje się w podnoszenie poziomu swoich umiejętności językowych.
(K): Student sporadycznie przejawia inicjatywę współpracy w grupie, potrafi krytycznie ocenić zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, jednak nie zawsze potrafi dokonać korekty popełnianych błędów gramatycznych, w niewielkim stopniu jest zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy przedmiotowej.


Kryteria oceny na poziomie oceny dobrej:
(W): Student zna system samodzielnych i niesamodzielnych części mowy, potrafi z reguły bezbłędnie przyporządkować kategorie gramatyczno-leksykalnych do danej części mowy, opanował język rosyjski na poziomie A2+ w zakresie wiedzy gramatycznej w stopniu komunikatywnym.
(U): Student potrafi prawie bezbłędnie wykorzystać podstawowe części mowy w generowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim, student często angażuje się w podnoszenie poziomu swoich umiejętności językowych, w sposób zadowalający posługuje się językiem rosyjskim na poziomie A2+ w aspekcie gramatycznym.
(K): Student regularnie przejawia inicjatywę współpracy w grupie, potrafi krytycznie ocenić zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, z reguły poprawnie dokonuje korekty popełnianych błędów gramatycznych, jest zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy przedmiotowej.

Kryteria oceny na poziomie oceny bardzo dobrej:
(W): Student zna system samodzielnych i niesamodzielnych części mowy, sprawnie i bezbłędnie przyporządkowuje kategorie gramatyczno-leksykalnych do danej części mowy, opanował język rosyjski na poziomie A2+ w zakresie wiedzy gramatycznej w stopniu wysokim.
(U): Student potrafi bezbłędnie wykorzystać poznane części mowy w generowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim, bezbłędnie dokonuje analizy metajęzykowej zjawisk gramatycznych użytych w konkretnych wypowiedziach, student ustawicznie i chętnie angażuje się w podnoszenie poziomu swoich umiejętności językowych, w stopniu wysokim opanował język rosyjski na poziomie A2+ w zakresie wiedzy umiejętności gramatycznych.
(K): Student bardzo często przejawia inicjatywę współpracy w grupie, motywuje do działania innych,potrafi krytycznie ocenić zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, z reguły bezbłędnie lub przy niewielkiej pomocy prowadzącego dokonuje korekty popełnianych błędów gramatycznych, jest stale zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy przedmiotowej.

Sposoby weryfikacji: ocena wypowiedzi ustnych studentów w trakcie zajęć, ocen pisemnych zadań domowych, ocena terminowości wykonywania prac domowych, oceny z kolokwiów, ocena z egzaminu pisemnego, ocena zaangażowania w pracę zespołową zlecaną w trakcie zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Katowice 2014.
2. N. Kowalska, D. Samek. Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Wyd. REA 2014.
3. S. Brudz, A. Haase. Duża gramatyka rosyjska z ćwiczeniami. Poznań 2017.
4. A. Gołubiewa, N. Kowalska. Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego. Cz.1-2. Warszawa 1999.
5. S. Szadyko. Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego. Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
1. М. А. Шелякин. Справочник по русской грамматике. Москва 2000.
2. А. Л. Максимова. Корректитовочный курс русской грамматики. Санкт-Петербург 1994.
3. A. Bogusławski, S. Karolak. Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym. Warszawa 1973.
4. Cz. Lachur. Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami). Opole 1998.
5. Portale: www.lib.ru; www. gramota.ru
Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę