Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Maniowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
nauka języka włoskiego na poziomie B2
Wymagania wstępne
znajomość języka włoskiego na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk (głównie humanistycznych) oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii
K_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, a także jego powiązania z językami klasycznymi
K_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 ma umiejętności językowe właściwe dla studiowanej specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji
K_U03 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł
K_U04 potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych oraz w celu uzasadniania swoich wyborów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu
K_K02 właściwie rozpoznaje możliwości i ograniczenia wynikające z uzyskanej na danej specjalności kompetencji językowej
K_K04 wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów
K_K05 potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, dyskusja, wykład, analiza porównawcza
Treści programowe przedmiotu
1. Congiuntivo presente e passato legato a proposizione principale.
2. Locuzioni ed espressioni che reggono il congiuntivo.
3. Congiuntivo imperfetto legato a proposizione principale.
4. Congiuntivo imperfetto e trapassato legato a proposizione principale.
5. Periodo ipotetico (della realtà, della possibilità dell\'irrealtà)
6. Condizionale semplice e composto + che + congiuntivo
7. Forma attiva e forma passiva.
8. Discorso diretto e discorso indiretto.
9. Discorso diretto e indiretto: cambiamenti con espressioni di tempo, di luogo e con dimostrativi.
10. Gradi dell\'aggettivo, superlativo assoluto, comparativi e superlativi irregolari.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
- aktywna obecność studenta na zajęciach
- pozytywne zaliczenie wszystkich testów i sprawdzianów w przewidzianym terminie.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie student otrzymuje ocenę negatywną.
W przypadku otrzymania oceny negatywnej z testu lub sprawdzianu student jest zobowiązany przystąpić do zaliczenia poprawkowego w ciągu 3 tygodni od pierwszego terminu.
Terminowe oddawanie prac pisemnych. Oddanie pracy po ustalonym terminie skutkuje uzyskaniem negatywnej oceny.


Na ocenę 2:
student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza prac semestralnych, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 92%-100% )
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.
Chiuchiù G., Chiuchiù G., In italiano. Il corso, vol. II, III, Hoepli, Milano 2016.
Foremniak K., Włoski w tłumaczeniach, vol. III-IV, Preston Publishing, Warszawa 2014.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę