Językoznawstwo kognitywne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Nauka pisania rozprawy doktorskiej: struktura pracy, technika pisania pracy, język naukowy
C2. Nauka analizy treści materiału źródłowego
C3. Nauka doboru i wykorzystania bibliografii
Wymagania wstępne
znajomość języka niemieckiego, podstawy wiedzy językoznawczej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W1 Student zna treści programowe przedmiotu
U1 Student analizuje materiał źródłowy
U2 Student formułuje wnioski z analizy i przeprowadza wywód
K1 Student potrafi wyznaczać i realizować priorytety określone w postawionym zadaniu
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza materiałów źródłowych, metoda ćwiczeniowa: formułowanie wniosków i wywodu
Treści programowe przedmiotu
1. Metafora
2. Języki specjalistyczne
3. Żargon specjalistyczny
4. Lingwistyka kognitywna; semantyka ramy kognitywnej
5. Lingwistyka dyskursu; analiza dyskursu
6.Tworzenie korpusu językowego
7. Badania ankietowe: sposoby realizacji i ewaluacja
8. Etnolingwistyka kognitywna: założenia i metodologia
9. Analiza porównawcza: koncepty, metafory
10. Modele opisu metafor i innych konceptów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu na podstawie pisemnie opracowanych rozdziałów rozprawy doktorskiej lub artykułów naukowych: ich treści, prawidłowości techniki pisania pracy, języka oraz aktywnego udziału w seminarium
ocena niedostateczna - brak udziału w zajęciach oraz brak postępów w pisemnym opracowaniu treści programowych
ocena dostateczna: student zna treści programowe w ograniczonym zakresie, opracowanie pisemne pracy tylko w wersji roboczej, bez korekty
ocena dobra: student zna treści programowe oraz wykazał postęp w pisemnym opracowaniu części rozprawy doktorskiej (minimum jeden rozdział w semestrze) lub artykułu: treści, technika, język na poziomie dobrym
ocena bardzo dobra: student zna treści programowe, wykazał postęp w pisemnym opracowaniu części rozprawy doktorskiej (minimum 2 rozdziały w semestrze) lub artykułu: treść, technika, język - na poziomie bardzo dobrym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura zależna od treści prac doktorskich lub projektu rozprawy lub artykułów naukowych: zgodna z bibliografią wykorzystaną w pracy przez studenta
Kierunek studiów: Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem