Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Dorota Śliwa
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zdobycie pogłębionej wiedzy dot. poziomów analizy składniowej zdania francuskiego.
C2 Uzyskanie sprawności identyfikowania francuskich struktur zdaniowych w tekście.
C3 Zaznajomienie się z terminologią językoznawczą w języku francuskim.
Wymagania wstępne
Znajomość języka francuskiego na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W1. Student posiada uporządkowaną wiedzę ze składni francuskiego zdania.
EK_W2. Ma świadomość usytuowania analizy gramatycznej zdania w tekście.
EK_W3 Ma elementarną wiedzę o metodach opisu zdania francuskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
EK_U1 Student potrafi określić strukturę zdania francuskiego.
EK_U2 Potrafi krytycznie oceniać użycie przekształconych struktur zdaniowych w tekście.
EK_U3 Potrafi właściwie opisywać funkcje składniowe.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK_K1 Student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu gramatyki języka francuskiego.
EK_K2 Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy językoznawcze dla właściwej komunikacji językowej.
EK_K3 Rozumie możliwości zastosowania metod analizy zdania do rozwiązywania problemów w dydaktyce i tłumaczeniach.
EK_K4 Zna poziom i wartość swojej wiedzy i umiejętności, odpowiedzialnie i sumiennie przygotowuje się do powierzonych zadań.
Metody dydaktyczne
Metody podawcze (czytanie ze zrozumieniem, objaśnienie) i aktywizujące (analiza struktur zdaniowych i samodzielna interpretacja przykładów).
Treści programowe przedmiotu
1/ Logiques modales et modalités : une introduction aux propositions subordonnées
2/ Les subordonnées complétives: classement sémantique et modal des verbes introducteurs
3/ Les subordonnées complétives et le discours indirect
4/ Les expressions de cause
5/ Les expressions de cause
6/ Les expressions de but
7/ Les expressions de but
8/ Les expressions de conséquence
9/ Les expressions de concession / opposition
10/ Les expressions de concession / opposition
11/ Les expressions de condition
12/ Les expressions de comparaison
13/ Les expressions de temps
14/ Les relations sous-jacentes dans les équivalents phrastiques
15/ Bilan des analyses et des travaux des étudiants
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Zaliczenie na ocenę 5 testów kontrolnych

Ocena niedostateczna (2)
(W) Student nie posiada żadnej wiedzy z gramatyki zdania francuskiego.
(U) Student nie potrafi zidentyfikować funkcji jednostek językowych w zdaniu.
(K) Student nie przygotowuje się odpowiedzialnie i sumiennie do powierzonych zadań.

Ocena dostateczna (3)
(W) - Student posiada elementarną wiedzę o składni zdania języka francuskiego.
(U) – Student potrafi zidentyfikować funkcje składniowe jednostek językowych w zdaniu.
(K) - Student wykonuje wszystkie zlecane mu prace, ale bez zaangażowania i prawidłowej identyfikacji problemów językowych oraz dobrej jakości analizy językoznawczej.

Ocena dobra (4)
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę o problemach zdania francuskiego w tekście.
(U) – Student potrafi zidentyfikować jednostki językowe oraz prawidłowo zdefiniować ich funkcje składniowe.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, angażuje się w zlecane prace, które wykonuje z należytą starannością i bierze za nie odpowiedzialność.

Ocena bardzo dobra (5)
(W) - Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o problemach zdania francuskiego w tekście.problemach, zna metody analizy, wie o innych opracowaniach z gramatyki języka francuskiego.
(U) – Student potrafi zidentyfikować jednostki językowe oraz ich funkcje składniowe w zdaniu, podać właściwe definicje i posługiwać się terminologią gramatyczną.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i sumiennie przygotowuje się do powierzonych zadań, wykazuje samodzielność w budowaniu warsztatu naukowego, wie jak wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w swoim życiu zawodowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (rozdziały odnoszące się do omawianych na ćwiczeniach zagadnień)
RIEGEL, Martin, PELLAT, Jean-Christophe, RIOUL, René, 1994/2004/2009/2016, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Literatura uzupełniająca
CHEVALIER J.-Cl et al, 1964, Grammaire Larousse du français contemporain, Paris, Larousse.
FONVIELLE S., GREVISSE M., PELLAT J.-Ch, 2016, Le Grevisse de l\'Enseignant, Paris, Magnard
GREVISSE Maurice, 1993 (13e éd. Refondue par André Goosse), Le bon usage, Grammaire française, Paris / Louvain-le-Neuve.
LE GOFFIC P. 1993, Grammaire de la Phrase Française, Paris, Hachette
WAGNER R.-L. et PINCHON J., 1962 (1991), Grammaire du français classique et moderne, Paris, Hachette.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę