Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Kucharska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Kształcenie umiejętności pisania tekstów.
C2. Doskonalenie kompetencji produkcji tekstów pisanych.
C3. Kształcenie umiejętności analizy dokumentów pisanych w celu zbierania danych.
Wymagania wstępne
Student powinien posługiwać się językiem włoskim na poziomie A2/B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1: Student będzie posiadał teoretyczną wiedzę związaną z opisywaniem osoby, przedmiotu, zjawiska.
W2: Student będzie posiadał teoretyczną wiedzę dotyczącą przedstawiania argumentów.
W3. Student będzie znał reguły stylistyczne.
W4: Student będzie znał reguły dotyczące organizacji tekstu.

UMIEJĘTNOŚCI
U1: Student będzie umiał napisać sekwencję deskryptywną.
U2: Student będzie umiał napisać sekwencję narracyjną.
U3: Student będzie umiał przedstawić w sposób logiczny fakty.
U4: Student będzie umiał napisać sekwencję argumentacyjną.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1: Student będzie umiał zarządzać czasem.
K2: Student będzie umiał wyszukać wiarygodne źródła informacji.
K3: Student będzie umiał wyrażać się w sposób nie atakujący i nie obrażający innych.
K4. Student będzie umiał dzielić się swoją wiedzą
Metody dydaktyczne
- prace pisemne
-ćwiczenia stylistyczne
- artykuły prasowe
Treści programowe przedmiotu
1. Opis
2. Narracja
3. Wyjaśnienie
4. Argumentacja
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza
2 Student nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji.
3. Student posiada fragmentaryczną wiedzę dotyczącą sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji.
4. Student posiada dobrze ugruntowaną podstawową wiedzę dotyczącą sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji.
5. Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji.
Umiejętności
2 Student nie potrafi napisać logicznie spójnego, poprawnego stylistycznie tekstu.
3 Student robi błędy stylistyczno-składniowe, stosuje proste konstrukcje, niewyszukane słownictwo, ale zachowuje logiczną strukturę tekstu
4. Student popełnia nieliczne błędy stylistyczno-składniowe, stosuje wyszukane konstrukcje, ma bogate słownictwo.
5. Student popełnia drobne błędy, jego konstrukcje stylistyczne są wyszukane i zróżnicowane, słownictwo bogate, a tekst ciekawy.
Kompetencje społeczne
2 Student nie oddaje prac w terminie
3 student oddaje prace z opóźnieniem, nie potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych
4 Student oddaje prace punktualnie, jednak źródła z których korzysta są ogólnie dostępne i przedstawiają teorię z jednego najprostszego punktu widzenia.
5 Student oddaje prace w terminie, a ich treść dowodzi pogłębionego procesu myślowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę