Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu cywilizacji i kultury francuskiego obszaru językowego (telewizja, kino, muzyka, prasa, internet, reklama)
C2 Praca z dokumentami autentycznymi (fragmentami filmów, fotografiami, artykułami prasowymi, reportażami telewizyjnymi, reklamami) w celu doskonalenia wypowiedzi ustnej i pisemnej
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa wiedza w zakresie cywilizacji i kultury francuskiego obszaru językowego.
W2 Umiejętność pracy w zespole
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Wiedza i znajomość słownictwa z dziedziny kultury i cywilizacji francuskiej
W2 Wiedza i znajomość słownictwa z dziedziny mediów, telewizji i kina
W3 Wiedza i znajomość słownictwa z dziedziny internetu
W4 Wiedza i znajomość zróżnicowanych rejestrów słownictwa (slang)
W5 Wiedza i znajomość słownictwa z dziedziny prasy i reklamy

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnej
U2 Umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnej
U3 Umiejętność prowadzenia dyskusji, argumentacji
U4 Umiejętność poprawnej prezentacji wybranego zagadnienia
U5 Umiejętność selekcji oraz doboru właściwych źródeł informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Osiągnięcie wysokiej kompetencji komunikacyjnej
K2 Kierowanie pracą w zespole
K3 Tworzenie i przedstawianie własnych sądów i opinii
K4 Przygotowanie do indywidualnego doskonalenia kompetencji
K5 Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku zawodowym

Kody kierunkowych efektów kształcenia
Wiedza
K_W10 ; K_W17 ; K_W18 ; K_W20
Umiejętności
K_U07 ; K_U08 ; K_U09 ; K_U22
Kompetencje
K-K01 ; K-K02 ; K-K03 ; K-K04 ; K-K06
Metody dydaktyczne
Dyskusje, scenki sytuacyjne, debaty, quizy, praca w grupach, prezentacje indywidualne, projekt grupowy, analiza wybranych fragmentów utworów literackich, piosenek, reklam, artykułów prasowych, talk-show, praca nad słownictwem z danej dziedziny.
Treści programowe przedmiotu
1. Quiz de civilisation. Questionnaire de Proust
2. Franglais. Un peu de technique…
3. Quiz médiatique. Glossaire de la presse
4. Civilisation française – devinette. Philippe Delerm, \"La sieste assassinée\".
5. Test
6. \"Les Trois Mousquetaires\" – comédie musicale. Exercices de vocabulaire
7. Expressions idiomatiques. L’architecture des paroles – atelier d’écriture
8. Verlan. Devinette \"On connaît la chanson…\"
9. Expressions avec les animaux. \"Le fabuleux destin d’Amélie Poulain\" de Jean-Pierre Jeunet (fragm.)
10. Test
11. \"Minuit à Paris\" de Woody Allen (fragm.) – projection suivie de discussion
12. Génération Z – les enfants du numérique - débat
13. \"À la une\" – lecture de l’article + discussion
14. Découvrez la France!
15. Présentations des projets
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Formy oceny
F1 Prezentacja indywidualna (2 w semestrze)
F2 Test (2 w semestrze)
F3 Projekt grupowy (1 w semestrze)
Ocena semestralna jest średnią ocen F1, F2, F3 oraz oceny aktywności studenta podczas pracy na zajęciach.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada żadnej wiedzy i znajomości słownictwa z dziedziny kultury i cywilizacji francuskiej, telewizji, kina, muzyki, internetu, reklamy, prasy.
(U) - Student nie potrafi przygotować wypowiedzi ustnej / pisemnej, nie bierze udziału w dyskusji, nie potrafi przygotować prezentacji, dobrać odpowiednich źródeł i wyeliminować błędów językowych.
(K) - Student nie pracuje nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, nie potrafi kierować pracą w zespole, przedstawiać własnych sądów i opinii, nie jest zainteresowany indywidualnym doskonaleniem kompetencji, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada dostateczną wiedzę i znajomość słownictwa z dziedziny kultury i cywilizacji francuskiej, telewizji, kina, muzyki, internetu, reklamy, prasy.
(U) - Student potrafi w dostatecznym stopniu przygotować wypowiedź ustną / pisemną, rzadko bierze udział w dyskusji, potrafi przygotować zadowalającą prezentację, ma problem z doborem odpowiednich źródeł i wyeliminowaniem błędów językowych
(K) - Student pracuje dostatecznie nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, ma trudności z kierowaniem pracą w zespole, przedstawianiem własnych sądów i opinii, wykazuje małe zainteresowanie indywidualnym doskonaleniem kompetencji, nie próbuje wykorzystać zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym.

Ocena dobra
(W) - Student posiada zadowalającą wiedzę znajomość słownictwa z dziedziny kultury i cywilizacji francuskiej, telewizji, kina, muzyki, internetu, reklamy, prasy.
(U) - Student potrafi przygotować w miarę poprawną wypowiedź ustną / pisemną, bierze udział w dyskusji, potrafi przygotować dobrą prezentację, ma niewielki problem z doborem odpowiednich źródeł i wyeliminowaniem błędów językowych.
(K) - Student zadowalająco pracuje nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, dobrze radzi sobie z kierowaniem pracą w zespole, dość sprawnie przedstawia własne sądy i opinie, wykazuje zainteresowanie indywidualnym doskonaleniem kompetencji, stara się wykorzystać zdobytą wiedzę w środowisku zawodowym.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada bardzo dobrą wiedzę znajomość słownictwa z dziedziny kultury i cywilizacji francuskiej, telewizji, kina, muzyki, internetu, reklamy, prasy.
(U) - Student potrafi przygotować oryginalną wypowiedź ustną / pisemną, bierze aktywny udział w dyskusji, potrafi przygotować wyczerpującą prezentację, nie ma problemu z doborem odpowiednich źródeł i wyeliminowaniem błędów językowych.
(K) - Student intensywnie pracuje nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, potrafi swobodnie kierować pracą w zespole, oryginalnie przedstawiać własne sądy i opinie, wykazuje duże zainteresowanie indywidualnym doskonaleniem kompetencji, potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę w środowisku zawodowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
GRAND-CLEMENT Odile, Civilisation en dialogues, Paris, CLE International, 2008.
LANCIEN Thierry, \"De la vidéo à Internet : 80 activités thématiques\", Paris, Hachette, 2004.
MERMET Gérard, \"FRANCOSCOPIE 2010\", Paris, Brochu, 2009.
MEYER Denis C., Clés pour la France en 80 icônes culturelles, Paris, Hachette, 2010.
MONNERIE Anne, La France aux cent visages, Paris, Hatier-Didier, 2005.
ROESCH Roselyn, La France au quotidien, PUG Grenoble, 2009.
SIRÉJOLS Évelyne, \"Prendre au mot\", Paris, Didier, 1989.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę