Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Mokrosz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Nabycie umiejętności tłumaczenia konsekutywngo oraz symultanicznego
C2 - Nabycie umiejętności analizy oraz streszczenia
C3 - Umiejętność pracy w róznych zakresach tematycznych
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka angielskiego na poziomie C2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej i pedagogicznej tłumaczeń konsekutywnych oraz symultanicznych – K_W01
2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólna, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych – K_W04
3. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia tłumaczeń ustnych w rozwoju językowym – K_W09
4. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy, interpretacji oraz streszczania przemówień z różnych dziedzin życia – K_W13
5. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna jak i proceduralna – K_W16
6. Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów – K_W17
7. Student zna różne rejestry języka – K_W18
8. Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury – K_W20

UMIEJĘTNOŚCI
1. U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego – K_U01
2. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje – K_U02
3. Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim – K_U03
4. Student stosuje różne rejestry języka – K_U04
5. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę ogólną – K_U07
6. Student potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. kabiny) do prowadzenia wymiany informacji – K_16
7. Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim oraz polskim na wybrany temat – K-U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju – K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - K_K02
3. Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego – K_K03
4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – K_K04
5. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań – K_K06
6. Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny – K_K07
Metody dydaktyczne
Zajęcia oparte są na tłumaczeniach w parach oraz przed całą grupą. Wprowadzone są również ćwiczenia na pamięć, płynność oraz intonację mowy.
Treści programowe przedmiotu
Semester I
ĆW1. Tłumaczenia - wstęp
ĆW2. Struktura przemówień
ĆW3. Tłumaczenia konsekutwyne przemówień; nazwy geograficzne
ĆW4. Tłumaczenia konsekutywne; tłumaczenie przysłów
ĆW5. Tłumaczenia konsekutywne; słowa klucze
ĆW6. Tłumaczenia konsekutywne; streszczanie
ĆW7.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek I
ĆW8.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek II
ĆW9. Tłumaczenia konsekutywne; rozmowy indywidualne

Semester II
ĆW1. Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); ćwiczenia na uzupełnia luk oraz dokańczanie zdań
ĆW2.Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); przewidywanie
ĆW3.Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); ćwicznia na pamięć
ĆW4. Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); streszczania
ĆW5.Tłumaczenia symultaniczne (technologia); ćwicznia na pamięć
ĆW6. Tłumaczenia symultaniczne (technologia); wystąpienia
ĆW7.Tłumaczenia symultaniczne (technologia); debata
ĆW8.Tłumaczenia symultaniczne (środowisko): dokańczanie paragrafów
ĆW9.Tłumaczenia symultaniczne (środowisko): streszczanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna technik tłumaczenia ustnego
(U) - Student nie potrafi zastosować umiejętności streszczenia do usłyszanej wypowiedzi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna technik tłumaczenia ustnego
(U) - Student nie potrafi streścić usłyszanej wypowiedzi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane techniki tłumaczeń
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki tłumaczeń
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość technik tłumaczeń ustnych
(U)- Student potrafi zastosować techniki tłumaczeń ustnych
(K)- Student wykazuje zaangażowanie na zajęciach

Ocena bardzo dobra
(W)- Student nabył podstawowe umiejętności potrzebne do tłumaczenia ustnego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie metody potrzebne do poprawnego tłumaczenia ustnego
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy

Weryfikacja zakładanych efektów: Student podlega ewaluacji na bieżąco. Sprawdzanie umiejętności streszczenia oraz analizy tekstów mówionych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Florczak, J. 2013. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Warszawa:C.H. Beck Sp. z o.o.
Gillies, A. 2013. Conference Interpreting: A Student\\\'s Practice Book.Routledge.

Literatura uzupełniająca
Giles, D. 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training.
Korzeniowska, A. 2005. Successful Polish-English translation. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
Kozłowska, C. D. 2012. Difficult words in Polish-English translation = Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kruk-Junger, K. 2013. Przekład ustny środowiskowy: teoria, normy, praktyka. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Meifang, Z. 2012. The study of note-taking and memory in consecutive interpretation. International Conference on Education Technology and Management Engineering Lecture Notes in Information Technology, 5, 16-17.
Nolan, J. 2005. Interpretation. Techniques and exercises. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters LTD.
Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę