Warsztat pracy nauczyciela w warunkach edukacji włączającej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Charakterystyka potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
C2 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami edukacji integracyjnej i włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
C2 Przedstawienie zasad adaptacji wymagań podstawy programowej, programów nauczania oraz scenariuszy zajęć do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania na różnych etapach edukacyjnych oraz w edukacji całożyciowej
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia Angielska
K_W08 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku Filologia Angielska z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W09 ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia Angielska
UMIEJĘTNOŚCI
K_U17 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie wybranych dziedzin nauki studiowanych w ramach Filologii Angielskiej
K_U23 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i przedstawienia wystąpienia ustnego w języku angielskim na wybrany temat w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Angielska, z zastosowaniem technik audiowizualnych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz rozwijania umiejętności pracy pod presją czasu
K_K03 potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego i wytworów intelektualnych w tym języku w kulturze europejskiej i światowej
Metody dydaktyczne
metoda projektu edukacyjnego, dyskusja, analiza literatury przedmiotu, ćwiczenia praktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Podmiotowość ucznia. Bariery w uczeniu się języka obcego.
2. Formy i metody edukacji uczniów ze SPE- szkolnictwo ogólnodostępne, integracyjne i włączające
3. Dostosowanie metod i form nauczania języka obcego do potrzeb uczniów z różnymi SPE, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dysfunkcjami słuchu i wzroku, autystycznym spektrum zaburzeń, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ADHD
4. Projektowanie środowiska materialnego lekcji dla uczniów ze SPE w edukacji włączającej. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Podręcznik i obudowa dydaktyczna, środki dydaktyczne, media, technologia informacyjna, e-learning - dobór i wykorzystanie.
5. Nauczanie indywidualne ucznia ze SPE.
6. Ocenianie uczniów ze SPE z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb. Zasady dostosowywania arkuszy sprawdzianów i egzaminów.
7. Możliwości rozwoju warsztatu zawodowego nauczyciela w edukacji włączającej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach i bieżące wykonywanie zadań praktycznych - 30%
Projekt grupowy - modyfikacja programu nauczania, doboru metod i środków nauczania do potrzeb ucznie ze SPE - 30%
Projekt indywidualny - dostosowanie scenariuszy lekcji języka obcego do potrzeb uczniów ze SPE - 40%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Domagała-Zyśk E. (red.) (2012). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 194.
Domagała- Zyśk E. (red.), (2013). English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL. ss. 220.
Domagała - Zyśk E., Karpińska-Szaj K. (2011). Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. Kraków: Impuls, ss. 92.
Piskorska A., Krzeszowski T., Marek B. (2008). Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego Wskazówki metodyczne dla nauczycieli. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M., Szymańska-Czaplak, E., Vojtkova, N. (2013). DysTEFL - Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Self-study course. Retrieved from: http://course.dystefl.eu/
Literatura uzupełniająca
Domagała-Zyśk E. (2011). Strategie nauczania i wspierania ucznia ucznia z niepełnosprawnością na lekcjach i zajęciach językowych. H. Komorowska (red.) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 297-311.
Domagała-Zyśk E. (2009). Lekcje i zajęcia języka obcego dla uczniów niepełnosprawnych. W: Komorowska H. (red.) (2009). Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: Wydawnictwo CODN, s. 232 – 246.
Vilar Beltran E., Abbott Ch., Jones J. (2013). Inclusive Language Education and Digital Technology. Bristol, London, Toronto: Multilingual Matters, 84-102.
Nijakowska Joanna (2011). Język obcy dla ucznia z dysleksją. W: H. Komorowska (red.) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 312-331..
Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A. (2006). ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej Gdańsk:: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Impuls.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę