Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paulina Mazurkiewicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 W programie zajęć zakłada się opis morfologiczny i semantyczny określników i zaimków.
C2 Praktyczne zastosowanie reguł gramatycznych w zdaniach i tekstach na podstawie zdobytych wiadomości teoretycznych.
C3 Formułowanie poprawnych zdań i wypowiedzi za pomocą poznanych narzędzi językowych.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK W1 Student zna zasady stosowania określników jako elementów konstytutywnych grupy rzeczownikowej.
EK W2 Student zna zasady stosowania zaimków jako elementów zastępujących rzeczownik lub pełniących jego funkcję w zdaniu.
EK W3 Student potrafi określić podstawowe typy czasowników w obrębie zdania, a także ich znaczenie i na tej podstawie dostosować użycie danego rodzajnika.
EK W4 Student zna zasady pominięcia rodzajnika w grupie rzeczownikowej.
EK W5 Student ma wiedzę na temat korelacji pomiędzy użyciem danego określnika w grupie rzeczownikowej i zastępującym ją zaimkiem.
EK U1 Student stosuje w mowie i w piśmie reguły rządzące składnią i semantyką grupy rzeczownikowej, w szczególności określników i zaimków.
EK U2 Student przypisuje danemu elementowi grupy rzeczownikowej jego naturę, funkcję, a także określa jego znaczenie w odniesieniu do innych elementów.
EK U3 Student umie sformułować regułę gramatyczną dotyczącą zastosowania określników i zaimków w języku francuskim i zastosować ją prawidłowo w ćwiczeniach.
EK U4 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę w obrębie tematu zajęć.
EK U5 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie tematu zajęć do potrzeb komunikacji językowej.
EK K1 Student zna wartość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie określonym przez temat zajęć.
EK K2 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
EK K3 Student potrafi współpracować w grupie.
EK K4 Student ma świadomość potrzeby samodoskonalenia się.
EK K5 Student aktywnie bierze udział dyskusji nad omawianym problemem gramatycznym.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia mające na celu omówienie problemu gramatycznego.
Refleksja nad zagadnieniem, formułowanie reguły rządzącej w zdaniu lub tekście.
Kolokwia.
Treści programowe przedmiotu
1. Pronom personel
2. Double pronom
3. Adjectif et pronom démonstratif
4. Adjectif et pronom possessif
5. Adjectif et pronom interrogatif
6. Adjectif et pronom exclamatif
7. Adjectif et pronom indéfini
8. Adjectif et pronom numéral
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
Student nie zna podstawowych reguł zastosowania określników i zaimków. Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych, niewypełnianie zadań zleconych przez prowadzącego.
Student w ogóle nie potrafi zastosować reguł reguł użycia określników i zaimków w mowie i w piśmie. Nie przejawia samodzielnej aktywności w celu poznania tych reguł.
Student przejawia bierną postawę w odniesieniu do efektów kształcenia.
Na ocenę 3
Słaba znajomość reguł, nieumiejętne ich stosowanie w ćwiczeniach.
Student potrafi w większości zastosować reguły użycia określników i zaimków adekwatnie do wymagań stawianych przez polecenie. Przejawia samodzielną aktywność w celu poznania tych reguł.
Student współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania.
Na ocenę 4
Student uczestniczy aktywnie w zajęciach, przejawia dobrą znajomość reguł reguł zastosowania określników i zaimków.
Student potrafi częściowo nieadekwatnie zastosować reguły użycia określników i zaimków. Przejawia samodzielną aktywność w celu poznania tych reguł.
Student umiejętnie współpracuje w grupie, angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy.
Na ocenę 5
Uczestniczy aktywnie w zajęciach, przejawia całkowite opanowanie materiału teoretycznego i praktycznego.
Doskonale zna teorię i stosuje ją bezbłędnie w ćwiczeniach.
Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Grevisse M., Goosse A., 1995, Nouvelle grammaire française, Bruxelles, De Boeck Duculot,
Grevisse M., 1995, Nouveaux exercices français, Paris / Louvain –la – Neuve, De Boeck Duculot
Karolak S., Nowakowska M., 1999, Jak stosować rodzajnik francuski, Warszawa PWN.
Łozińska M, Przestaszewski L., 1972, O francuskim rodzajniku i jego ekwiwalentach, Warszawa, Wiedza Powszechna.
Mauger G., 1969, Grammaire du français d’aujourd’hui – Langue écrite et langue parlée, Paris Hachette.
Poisson-Quinton S., Huet-Ogle C., Boulet R, Vergne-Sirieys A., 2003, Grammaire expliquée du français, Niveau débutant, Clé International.
Sirejols E., Renaud E., 450 nouveaux exercices, Niv. débutant, Clé International.
Grégoire M., 2010, Grammaire progressive du français avec 440 exercices, Niv. débutant, Clé International.
Żuchelkowska A., 2005, Gramatyka języka francuskiego od A do…. B2, ad. Maurice Grevisse, Nowela / De Boeck.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę