Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Julien Thibaud
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Wykształcenie umiejętności prostej wypowiedzi pisemnej na tematy związane z życiem codziennym
C2 Zapoznanie z podstawowymi zasadami i zwrotami francuskiej wypowiedzi pisemnej
C3 Rozpoznawanie różnych rodzajów tekstów.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka francuskiego nie jest wstępnie wymagana.
2. Zdolność do wykorzystywania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie innych zajęć.
3. Zdolność do samodzielnego uzupełniania wiedzy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK W1 Znajomość okoliczników czasu i miejsca.
EK W2 Znajomość czasów gramatycznych i umiejętność ich wykorzystania w wypowiedzi pisemnej.
EK W3 Rozpoznawanie i redagowanie różnych typów tekstów.
EK W4 Wzbogacenie słownictwa.
EK W5 Rozwój zdolności rozumienia tekstów.
EK U1 Redagowanie prostych tekstów informacyjnych.
EK U2 Redagowanie prostych opisów.
EK U3 Redagowanie prostych tekstów narracyjnych.
EK U4 Redagowanie prostych wniosków, próśb, zażaleń.
EK U5 Redagowanie prostych diagnoz i zapowiedzi.
EK K1 Znajomość zasad korespondencji (w tym elektronicznej)
EK K2 Udzielanie informacji dotyczących siebie (oraz pytanie o takie informacje).
EK K3 Uzgadnianie spotkania i pytanie o drogę.
EK K4 Odczytywanie, redagowanie i odpowiadanie na ogłoszenia.
EK K5 Udzielanie wskazówek.
EK K6 Wyrażanie swoich opinii.
EK K7 Dostosowanie stylu wypowiedzi do adresata.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia własne lub podręcznikowe, autentyczne dokumenty (wycinki prasowe, fragmenty powieści, wierszy, przepisów, recenzji...)
Dyskusja, praca w grupach, zajęcia warsztatowe, wzajemne poprawianie wypowiedzi pisemnych.
Treści programowe przedmiotu
1. Opis zewnętrzny, ocena charakteru. Wyrażanie opinii.
2. Opis (2): porównywanie postaci, rzeczy.
3. Turystyka. Udzielanie informacji.
4.Opis miejsc i porównywanie miejsc.
5. Wspomnienia z urlopu (proste opowiadania w czasie przeszłym - 4h).
6. Krajobrazy Francji (doskonalenie opisu pisemnego).
7. Wspaniały dzień czy życiowy koszmar? Opowiadanie wydarzeń przeszłych. Informowanie o szczegółowych okolicznościach.
8. Zdrowy styl życia: poradnictwo (wykorzystanie trybu rozkazującego w wypowiedzi pisemnej).
9. Niedługo wakacje: plany i marzenia (wykorzystanie czasu przyszłego w wypowiedzi pisemnej - 4h).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Oceny z prac domowych i wypracowań klasowych.

Ocena 2 : Student nie zna podstawowych struktur syntaktycznych ani okoliczników miejsca i czasu. Nie potrafi posługiwać się czasem teraźniejszym, nie rozpoznaje różnych typów tekstów i ich cech, posiada bardzo ubogi zasób słów, nie rozumie poleceń, nie potrafi udzielać wskazówek, wyrażać swoich opinii pisemnie ani dostosowywać stylu wypowiedzi do adresata.

Ocena 3 Student zasadniczo rozpoznaje różne typy tekstów, lecz popełnia przy ich redagowaniu poważne błędy. Jego zasób słów jest ubogi, lecz umożliwia komunikację na podstawowym poziomie. Redagowane teksty charakteryzują się nieporządkiem kompozycyjnym.

Ocena 4 : Student jest w stanie redagować teksty przewidziane programem. Popełniane błędy są nieliczne i nie przeszkadzają w komunikacji. Teksty zawierają bardziej złożone słownictwo, lecz nie są wolne od błędów ortograficznych i gramatycznych (niewłaściwe użycie czasów).

Ocena 5 : Student radzi sobie bez większych problemów ze wszystkimi omawianymi typami tekstów. Błędy są bardzo nieliczne, struktury syntaktyczne i użycie czasów nie sprawia większych problemów, słownictwo jest bogate, precyzyjne i zróżnicowane. Student zwraca uwagę na styl.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Lescure R., Gadet E. (2006) : DELF A1 150 activités, CLE international
Liria Ph. (2007) : Les clés du nouveau DELF A2, PUG
Poisson-Quinton S. (2004) : Expression écrite niveau 1, CLE international
Benoit-Abdelkader O., Thiébaut A. (2004) : Savoir lire au quotidien, Hachette C.i.l
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę