Media anglojęzyczne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kursu jest zapoznanie studentów z brytyjskimi mediami zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Kurs przedstawia panoramę mediów brytyjskich, ich tradycje, praktyki, afiliacje polityczne i role w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Wielkiej Brytanii. Druga część kursu poświęcona jest praktyce tworzenia newsów według standardów BBC, podziałowi na gatunki dziennikarskie wraz z przykładami.
Wymagania wstępne
Dobra znajomość języka angielskiego i orientacja w zagadnieniach życia politycznego, społecznego i kulturalnego Wielkiej Brytanii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W13 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W18 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
K_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych
K_U15 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach Filologii Angielskiej (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne
Wykład wprowadzający, analiza konkretnych artykułów czy audycji radiowych, ćwiczenia praktyczne z języka mediów, warsztaty z tworzenia newsów według. standardów BBC.
Treści programowe przedmiotu
1-2. Prasa w Wielkiej Brytanii
3-4. Radio w Wielkiej Brytanii
5-6. Telewizja w Wielkiej Brytanii
7. Case Study: Rola mediów brytyjskich w kampanii ‘brexitowej’
8-10. Język mediów
10-13. Teoria i praktyka tworzenia newsów
14. Test sprawdzający
15. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
10% frekwencja, 20% aktywność na zajęciach, 70% test sprawdzający.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Konkretne numery gazet lub artykuły, audycje radiowe i telewizyjne:
www.dailytelegraph.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.guardian.co.uk, www.independent.co.uk, www.thesun.co.uk, www.bbc.co.uk

Fowler Roger. Language in the News. London: Routhledge, 1991
Horrie Chris. Tabloid Nation: The Birth of the Daily Mirror to the Death of the Tabloid
London: Andre Deustch, 2003
Marr, Andrew. My Trade London: Macmillan, 2004.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę