Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- analiza podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu składni języka niemieckiego
C2-zapoznanie studenta z zasadami budowy zdań prostych i ich stosowaniem w komunikacji językowej
C2- rozwijanie umiejętności poprawnej budowy zdania prostego w języku niemieckim ,rozróżniania poszczególnych jego części oraz nazywania zależności składniowych w zdaniu prostym
Wymagania wstępne
W1- znajomość podstawowej terminologii w języku polskim
W2- umiejętność analizy budowy zdania prostego w języku polskim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim
K_W03 zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim
K_W11 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka
K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku filologia germańska
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
Metody dydaktyczne
Na zajęciach student poznaje teoretyczne podstawy składni języka niemieckiego, operuje fachowymi terminami oraz nazewnictwem opisując teoretyczne zagadnienia składni języka oraz wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu analizy składniowej zdania prostego w ćwiczeniach oraz budowaniu poprawnych zdań w komunikacji językowej.
Treści programowe przedmiotu
Analiza zdania prostego: rozpoznawanie i nazewnictwo części zdania, szyk wyrazów w zdaniu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach, zaliczenie prac pisemnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bęza, S.,(2006): Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego,PWN,Warszawa.
Bęza, S., (1998): Gramatyka dla początkujących,PWN, Warszawa
Dinsel, S., Geiger, S. (2015): Großes Übungsbuch Grammatik A2-B2, Hueber Verlag, Ismaning
Dreyer H., Schmitt R.(2012): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Hueber Verlag, Ismaning
Fandrych,Ch., Tallowitz, U., (2013):Klip und Klar Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch,Klett, Stuttgart
Gottstein-Schram,B. (et.al.), (2016):DaF Grammatik-ganz klar!Übungsgrammatik A1-B1,Hueber Verlag, Ismaning

materiały autorskie prowadzącego

Literatura pomocnicza:
Helbig, G./Buscha J, (2001).: Deutsche Grammatik, Langenscheidt
Helbig, G./Buscha J (2000).: Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt
Hentschel, E/Weydt, H. (2013): Handbuch der deutschen Grammatik, De Gruyter Studium
Engel, U. (2004): Deutsche Grammatik, Iudicium
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę