Język łaciński (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstu łacińskiego na język polski
C2: Omówienie zasad odmiany łacińskiego czasownika, rzeczownika i przymiotnika
C3: Omówienie składni zdania łacińskiego
Wymagania wstępne
W1: regularne uczęszczanie na zajęcia (max. jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze)
W2: systematyczne przygotowywanie materiałów na zajęcia w zakresie wskazanym przez prowadzącego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii kultury materialnej z historią innych działów kultury, a także z historią życia codziennego, historią sztuki, nauką wojskowo-historyczną, historią religii i Kościoła
K_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach turystyki z innymi dziedzinami nauki (historią religii, religioznawstwem, teologią, historią sztuki, historią literatury, antropologią).
K_W09 ma wiedzę interdyscyplinarną o społecznych czynnikach kreujących cywilizację europejską
K_W10 zna i rozumie metody analizy oraz interpretacji wytworów kultury społecznej, dokumentów historyczny

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii kultury materialnej, społecznej i duchownej człowieka przy wykorzystaniu różnych źródeł i sposobów
K_U06 umie rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury (materialnej, duchowej i społecznej) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym
K_U10 ma umiejętność swobodnego przekładania prostych tekstów w zakresie studiowanego kierunku;

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym także w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat dziejów i dorobku kultury materialnej, społecznej i duchowej
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K07 potrafi odpowiednio określać priorytety oraz przygotować projekty służące aktywizacji kulturowej społeczeństwa
Metody dydaktyczne
1. Krótkie, wprowadzające wykłady w zakresie podstaw gramatyki języka łacińskiego i dziejów pisma łacińskiego. 
2. Zajęcia praktyczne w zakresie odczytywania i tłumaczenia krótkich tekstów łacińskich
3. Praca indywidualna: przygotowanie przekładów krótkich tekstów źródłowych pozwalających ćwiczyć nabyte umiejętności w zakresie analizy gramatycznej i logicznej
4. Zaliczenie w formie pisemnej pod koniec semestru
Treści programowe przedmiotu
1. Odmiana rzeczownika: deklinacje I-IV
2. Odmiana czasownika: koniugacje I-IV
3. Przymiotniki
4. Liczebniki
5. Zaimki
6.Indicativus praesentis
7. Indicativus imperfecti
8. Indicativus futuri primi
9. Indicativus perfecti
10. Strona bierna czasownika łacińskiego
11. Ablativus absolutus...
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Opanowanie wiedzy teoretycznej i podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne tłumaczenie prostych zdań łacińskich.
2. Opanowanie umiejętności w zakresie odmiany łacińskiego czasownika, rzeczownik i przymiotnika
3. Opanowanie umiejętności w zakresie samodzielnego rozbioru zdania łacińskiego
4. Samodzielna analiza zabytków zapisanych w języku łacińskim: rozumienie ich treści i kontekstu historyczno-kulturowego, w jakich funkcjonowały
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręcznik:
O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 2011.

Pomoce gramatyczne:
J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978 (i późniejsze wydania) 
E. Kubicka, Gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 2008. 
Lingua Latina Omnibus (gramatyka i słownik): Internet: http://lacina.info.pl 

Słowniki:
K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski (różne wydania),
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 4, Warszawa 1992.
J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, wyd. 2. Kraków 2006.
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia i in., fasc. 1-70, Warszawa 1953-2010.

Wybrane źródła do historii Polski średniowiecznej wydane w serii Monumenta Poloniae Historica
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę