Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stefano Gandini
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. poszerzenie i utrwalanie wiedzy studentów na temat zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B2
C2. poszerzenie i utrwalanie wiedzy studentów na temat zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B2
C3. poszerzenie kompetencji językowych i ich rozwijanie dla potrzeb zawodowych - przede wszystkim zakresu gramatyki i słownictwa (synonimy, antonimy, definicje) z języka włoskiego oraz polskiego na poziomie B2
C4. ćwiczenie i poszerzenie kompetencji tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski
C5. poznanie podstaw przekładoznawstwa (aspekt praktyczny)
C6. poznanie praktycznych aspektów tłumaczenia jako złożonego aktu komunikacji
C7. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
C8. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
C10. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C11. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne
1. ukończenie I semestru III roku studiów I stopnia na kierunku filologia romańska
2. znajomość języka włoskiego na poziomie B1-B2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK1. W1. zdobycie wiedzy na temat zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B2
EK2. W2. poszerzenie i utrwalanie wiedzy studentów na temat zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B2
EK3. U1. poszerzenie kompetencji językowych i ich rozwijanie dla potrzeb zawodowych - przede wszystkim zakresu gramatyki i słownictwa (synonimy, antonimy, definicje) z języka włoskiego oraz polskiego na poziomie B2
EK4. U2. poszerzenie kompetencji tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język włoski oraz z języka polskiego na język włoski
EK5. U3. poznanie podstaw przekładoznawstwa (aspekt praktyczny)
EK6. U4. poznanie praktycznych aspektów tłumaczenia jako złożonego aktu komunikacji
EK7. U5. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
EK8. U6. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
EK9. U7. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
EK10. K1. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
EK11. K2. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Metody dydaktyczne
Przygotowane i wyselekcjonowane przez prowadzącą
Dyskusja, wypowiedzi ustne, praca indywidualna i w grupach.
Szczegółowa analiza leksykalna i gramatyczna tłumaczonych tekstów
Wykład, objaśnienia, prezentacje.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia skoncentrowane są wokół tłumaczenia pisemnego wybranych przez prowadzącą tekstów z języka polskiego na język włoski oraz z języka włoskiego na język polski. W zakres tematyczny zajęć wchodzi tłumaczenie różnorodnych tekstów (m.in. artykuły prasowe, fragmenty literatury, umowy, teksty transkrybowane), w tym tekstów specjalistycznych o niskim i średnim stopniu terminologizacji oraz dotyczących różnych dziedzin (literatury, sztuki, turystyki, ekonomii, medycyny, prawa).
Podczas zajęć, które mają przede wszystkim charakter praktyczny (praca wspólna, indywidualna lub w małych grupach), studenci poznają nową terminologię oraz nabywają umiejętność analizy tekstu wyjściowego poprzez odpowiednią analizę i interpretację zjawisk gramatycznych i leksykalnych zawartych w tym tekście. Zdobywają także wiedzę na temat wzajemnie odpowiadających sobie struktur gramatycznych, frazeologicznych, składniowych oraz terminologii w języku włoskim i polskim. Podczas zajęć powtórzone zostaną również najważniejsze zagadnienia gramatyczne z poziomu B2 (tłumaczenie zdań z języka polskiego na język włoski).
Podczas trwania kursu przewidziane są także prace domowe, które mają na celu utrwalanie słownictwa i nabywanie biegłości w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, w tym tłumaczenia pisemne)
P1 ocena przygotowanych tłumaczeń pisemnych
P2 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
D. Forapani, G. Pelizza, L’italiano dell’economia, Guerra Edizioni, Perugia 2000.
D. Forapani, Italiano per giuristi, Firenze, Alma Edizioni 2005.
D. Forapani, Italiano per medici, Firenze, Alma Edizioni 2004.
M. A. Cernigliaro, L’Italiano è cultura. Collana in 5 fascicoli. Arte. Testi e attività per stranieri, EDILINGUA, Roma 2011.
Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, red. K. Biernacka-Licznar, J. Łukaszewicz, Italica Wratislaviensia I: 2010.
K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka. Część 1-3, Preston Publishing 2015.
S. Czerni, Słownik techniczny włosko-polski, WNT, Warszawa, 1977.
Słownik prawniczy włosko-polski, 2003, red. Grelewicz- La Mela M., Nuzzo B., Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Słowniki jedno- i dwujęzyczne.
Autorskie materiały oraz prezentacje multimedialne.
Materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą (artykuły, recenzje, teksty wybrane z innych opracowań i zbiorów).
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-21czwartekGG-348 14:10 - 15:00
2020-05-28czwartekGG-348 14:10 - 15:00
2020-06-04czwartekGG-348 14:10 - 15:00
2020-06-15poniedziałekGG-348 14:10 - 15:00