Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat procesu tłumaczenia.
C2. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat specyfiki zawodu tłumacza.
C3. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat narzędzi pracy tłumacza
Wymagania wstępne
1) Znajomość gramatyki, leksyki, zasad interpunkcji i ortografii języka francuskiego i polskiego.
2) Umiejętność interpretacji tekstów.
3) Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 : posiada wiedzę z zakresu translacji pisemnej oraz zasad realizacji zadań translacyjnych oraz potrafi ją wykorzystać w celu rozwijania własnych kompetencji językowych.
EK W2 : wie jak organizować i rozwijać warsztat tłumacza.
EK W3 : zna podstawową terminologię w języku francuskim z zakresu translatoryki.
EK W4 : rozumie potrzebę odpowiedniego przygotowania się do tłumaczenia specjalistycznego, wie, gdzie i w jaki sposób szukać do tego materiałów.
EK W5 : charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu przekładoznawstwa oraz podstawowych strategii tłumaczeniowych.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 : potrafi dokonać analizy kontrastywnej tekstów w obu językach.
EK U2 : potrafi tłumaczyć teksty z języka francuskiego na język polski z uwzględnieniem różnic kulturowych.
EK U3 : potrafi wskazać błędy tłumaczeniowe i wykonać korektę tekstu.
EK U4 : potrafi tłumaczyć pisemnie i a vista teksty pisemne na język rodzimy i obcy.
EK U5 : dobiera odpowiednie strategie i techniki w celu rozwiązania napotkanych problemów tłumaczeniowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 : samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje umiejętności badawcze.
EK K2 : uczy się pracować pod presją czasu i przestrzegać terminów.
EK K3 : ma świadomość kierowania własną karierą zawodową tłumacza w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności.
EK K4 : potrafi samodzielnie realizować wyznaczone zadania dotyczące przekładu komunikatów ogólnych i dotyczących znanych dziedzin specjalistycznych.
EK K5: potrafi współpracować w zespole.
Metody dydaktyczne
Metody podające: pogadanka, opis,
metody aktywizujące: dyskusja,
metody praktyczne: ćwiczenia tłumaczeniowe
Treści programowe przedmiotu
K1. Najważniejsze teorie translatologiczne.
K2. Typy tłumaczeń specjalistycznych.
K3. Tłumaczenia w turystyce - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K4-K5. Tłumaczenia w administracji - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K6. Tłumaczenia prawnicze - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K7-K8. Tłumaczenia ekonomiczno-handlowe - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K9. Tłumaczenia dialogów filmowych - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K10. Tłumaczenia unijne - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K11. Tłumaczenia medyczne - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K12. Tłumaczenia tekstów prasowych - charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K13. Tłumaczenia naukowo-techniczne-charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K14. Tłumaczenia uwierzytelnione, sądowe, notarialne -charakterystyka, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
K15. Podsumowanie zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena wystawiana jest na podstawie :
1) systematycznego udziału w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności),
2) aktywności
3) trzech prac pisemnych (przekład tekstów pisemnych)
4) kolokwium z terminologii specjalistycznych

Wiedza
ndst (2) Student nie przyswoił podstawowych pojęć z zakresu przekładoznawstwa, nie zna rodzajów, technik i strategii przekładu.
dst (3) Student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie podstawowych pojęć przekładoznawstwa.
db (4) Student dysponuje zadowalającą znajomością zagadnień poruszanych w ramach zajęć, sporadycznie pojawiają sie problemy z identyfikacja niektórych zjawisk i pojęć.
bdb (5) Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. prezentowanych w ramach zajęć zagadnień.

Umiejętności
ndst (2)Student nie jest w stanie dokonać poprawnego przekładu pisemnego tekstów o charakterze specjalistycznym, nie potrafi posługiwać się podstawowymi źródłami i narzędziami przydatnymi w pracy tłumacza.
dst (3) Student posiada umiejętności pozwalające mu na podjęcie pierwszych doświadczeń w zawodzie tłumacza, wykazuje podstawową znajomość źródeł i narzędzi potrzebnych w pracy tłumacza i umiejętnie się nimi posługuje.
db (4) Student posiada wymienione obok umiejętności w stopniu dobrym i wykazuję wolę ich doskonalenia, wykazuje podstawową znajomość źródeł i narzędzi potrzebnych w pracy tłumacza, umiejętnie się nimi posługuje oraz wykazuję inwencję własną w poszerzaniu tych umiejętności.
bdb (5) Student posiada wymienione obok umiejętności w stopniu dobrym i wykazuję wolę ich doskonalenia, wykazuje znajomość źródeł i narzędzi potrzebnych w pracy tłumacza, umiejętnie się nimi posługuje oraz wykazuję inwencję własną w poszerzaniu tych umiejętności.

Kompetencje społeczne (postawy)
ndst (2) Student przejawia bierną postawę poznawczą, nie dostrzega potrzeby doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.
dst (3) Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, sporadycznie jednak angażuje się w dyskusje.
db (4) Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, często angażuje się w dyskusje.
bdb (5) Student dostrzega potrzebę doskonalenia swoich kompetencji zawodowych, angażuje się w dyskusje, często je inicjuje, poszukując odpowiedzi na problem powstały w trakcie prezentacji materiału.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Elżbieta Skibińska: Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski. DWE, Wrocław 2001.
Teresa Tomaszkiewicz (red.): Odpowiednie dać rzeczy słowo… czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
Guidère M., 2010 : Introduction à la traductologie. Paris, Bibliothèque Nationale.
Hejwowski K. 2007 : Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa, PWN.
Lebiedziński H., 1981 : Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa, PWN.
Pisarska A., Tomaszkiewicz T. 1996 : Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań, Wydawnictwo UAM.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-19wtorekGG-346 16:40 - 18:20
2020-05-26wtorekGG-346 16:40 - 18:20
2020-06-02wtorekGG-346 16:40 - 18:20
2020-06-09wtorekGG-346 16:40 - 18:20